Podmínky pro pronajímatele | SmileCar
SmileCar
SmileCar, a.s.
Free - in Google Play
Install

Podmínky pro pronajímatele


Informace poskytované před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory SmileCar a další podstatné informace ke smlouvě: Pronajímatel

Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

(dále jen „Informace“)

Preambule

SmileCar je oprávněn v souladu právními předpisy poskytovat Službu. Zájemce má zájem Službu využívat. S ohledem na to poskytuje SmileCar Zájemci ve snaze jej co nejlépe informovat o některých podstatných otázkách smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, před případným uzavřením smlouvy o poskytování služeb následující informace. Tyto informace se týkají obsahu smluvního vztahu, včetně možnosti odstoupit od smlouvy.Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1Aplikace: je mobilní aplikace (program) vyvinutá SmileCar, k níž SmileCar vykonává majetková práva v rozsahu nezbytném pro udělení Licence a jejímž prostřednictvím lze využít Službu;

1.2Nájemné: finanční částka, kterou se Uživatel zavazuje uhradit za nájem Vozidla. Výše Nájemného je stanovena vždy pro konkrétní Vozidlo;

1.3Nájemní smlouva: je smlouva o rezervaci a nájmu Vozidla, která je uzavírána mezi Uživatelem a Pronajímatelem v elektronické podobě prostřednictvím Aplikace a jejíž některé podmínky stanoví tyto VOP;

1.4Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.5Pronajímatel: fyzická nebo právnická osoba, která je registrována v systému SmileCar coby osoba, která nabízí k užívání Vozidlo (dále v Aplikaci také jako Majitel);

1.6Služba: je služba SmileCar spočívající v tom, že umožní Uživateli použít Aplikaci a v jejím rámci si vyhledat ze zpřístupněných informací Vozidlo, které má zájem si pronajmout, a Pronajímateli umožní své Vozidlo prostřednictvím Aplikace nabídnout k užití všem Uživatelům, a dále umožní také uzavření vlastní Nájemní smlouvy. Součástí Služby jsou také garance poskytované ze strany SmileCar, jakož i možnost využít SmileCar jako prostředníka při řešení sporů mezi Uživatelem a Pronajímatelem;

1.7SmileCar: společnost SmileCar a.s., IČO: 05541425, spisová značka: B 21985 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3. Aktuální kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.smilecar.com;

1.8Smlouva: Smlouva o užití služby SmileCar, uzavřená mezi Zájemcem a SmileCar prostředky komunikace na dálku, jejímž předmětem je používání Služeb, kdy konkrétní práva a povinnosti vyplývají z toho, zda Zájemce uzavřel smlouvu s úmyslem stát se Pronajímatelem či Uživatelem;

1.9Uživatel: fyzická osoba, která se způsobem popsaným v těchto VOP zaregistruje jako osoba se zájmem o užití Vozidla. Pokud to Aplikace umožní, může být Uživatelem i osoba právnická, která však bude moci užívat Služby pouze prostřednictvím konkrétní fyzické osoby, jež bude registrována způsobem a postupem obsaženým v Aplikaci (dále v Aplikaci také jako Nájemce);

1.10Uživatelský účet: je část Aplikace, která je každému jednomu Uživateli a Pronajímateli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.11VOP: Všeobecné obchodní podmínky pro použití služby SmileCar;

1.12Vozidlo: motorové vozidlo, případně jiný dopravní prostředek, který je Pronajímatelem nabízen k užívání v rámci Služby, jehož vlastnosti a kvality jsou popsány (na základě informací sdělených Pronajímatelem) v Aplikaci (dále v Aplikaci také jako Auto) ;;

1.13Zájemce: fyzická nebo právnická osoba, která má zájem stát se Uživatelem a/nebo Pronajímatelem;

1.14Záloha: finanční částka, kterou je Uživatel povinen uhradit jako zálohu před uzavřením Nájemní smlouvy;Článek 2: Ujednání o ceně a dalších nákladech, platby

2.1 Službu poskytuje SmileCar Pronajímateli za odměnu, přičemž odměna náleží SmileCar pouze v případě, že Nájemní smlouva bude uzavřena a splněna, bez ohledu na případný způsob jejího ukončení.

2.2 Odměna ve výši 35% z Nájemného se skládá z následujících finančních částek:

2.2.1 částky odpovídající platbě pojistného, jež má být uhrazena v souladu s příslušnou Nájemní smlouvou, které je určeno dále jako platba pojistného pro pojištění, které ke všem Vozidlům sjednává SmileCar;

2.2.2 částky odpovídající odměně SmileCar za zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy;

2.2.3 částky odpovídající smluvním pokutám uhrazeným Uživatelem dle příslušné Nájemní smlouvy, a to v souladu s přílohou VOP. Aktuální znění této přílohy je součástí této Informace.

2.3 Prostřednictvím Aplikace může Pronajímatel uzavřít Nájemní smlouvu se třetí osobou, z níž mu může vyplynout povinnost uhradit smluvní pokutu (v případě porušení).

2.4 Náklady na prostředky komunikace na dálku se zásadně neliší od základní sazby. Případné výjimky jsou stanoveny v Aplikaci.

2.5 Veškeré platby v souladu s VOP lze provádět zásadně bezhotovostně způsobem, který je uveden v Aplikaci.Článek 3: Práva z vadného plnění, stížnosti

3.1 V případě jakýchkoli nedostatků či nesrovnalostí v poskytování Služby je Pronajímatel oprávněn obrátit se na SmileCar, a to zejména e-mailem nebo prostřednictvím call centra. Kontaktní údaje jsou k dispozici na stránkách smilecar.com. Obdobně lze postupovat i v případě nedostatků při plnění Nájemní smlouvy, SmileCar se bude snažit působit jako mediátor případných sporů mezi Uživatelem a Pronajímatelem.

3.2 V případě závažného porušení povinností ze strany Uživatele má Pronajímatel mj. právo na odstoupení od Nájemní smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny ve VOP.

3.3 Státním orgánem dohledu ve věcech týkajících se poskytování Služby je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz, k rozhodování sporů je oprávněn soud příslušný v souladu s právními předpisy.Článek 4: Trvání smlouvy a její ukončení

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou.

4.3 Smlouvu je možné ukončit mj. dohodou smluvních stran a výpovědí. Smlouvu je možné vypovědět z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Výpovědní doba však neskončí v průběhu doby, kdy nelze zrušit Uživatelský účet (viz níže).

4.4 Od Smlouvy může Pronajímatel odstoupit kdykoli i bez uvedení důvodu, odstoupení lze provést mj. zrušením Uživatelského účtu. Uživatelský účet však není možné zrušit po dobu trvání jakýchkoli závazků na základě Smlouvy nebo Nájemní smlouvy, zejména tehdy, byla-li uzavřena dosud nesplněná Nájemní smlouva.

4.5 Od Nájemní smlouvy může Pronajímatel odstoupit zejména v případě, nesplní-li Uživatel povinnosti plynoucí z VOP. Pokud Uživatel neuhradí požadovanou Zálohu, Nájemní smlouva bez dalšího zaniká. Nájemní smlouvu nelze vypovědět.

4.6 Bude-li Vozidlo předáno Pronajímatelem Uživateli přesto, že Nájemní smlouva zanikla (zejména v případě neuhrazení Zálohy), nejedná se o užití Vozidla na základě a v souladu s VOP či Nájemní smlouvou. V takovém případě se na užití Vozidla mj. nevztahuje pojištění sjednané SmileCar. Podmínky, postup a další informace týkající se případného odstoupení od Smlouvy a Nájemní smlouvy v případě spotřebitele jsou uvedeny níže v této Informaci.Článek 5: Sankce

5.1 VOP stanoví sankce nikoli za porušení Smlouvy, ale pouze za porušení Nájemní smlouvy. Sankce, které vyjmenovává tento Článek 5 Informace, jsou účinné až od 01. 05. 2017 (tj. použijí se na porušení, k němuž dojde nejdříve v tento den), nebude-li v Aplikaci uvedeno datum pozdější.

5.2 Pronajímatel je oprávněn zrušit rezervaci (tj. Nájemní smlouvu) kdykoli z důvodů uvedených v čl. 8.24 VOP, jinak nejpozději 3 dny přede dnem, kdy má dojít k předání Vozidla (a tedy zahájení nájmu). Zruší-li Pronajímatel rezervaci v době kratší z jiného důvodu, než je uvedeno v čl. 8.24 VOP, je povinen uhradit Uživateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

5.3 V případě porušení povinností uvedených v čl. 8.14 VOP, kdy nedojde k předání Vozidla Uživateli v souladu s Nájemní smlouvou ani 30 minut po dohodnuté době předání, je Pronajímatel povinen uhradit Uživateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, nejvýše však 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

5.4 Stane-li se Vozidlo v průběhu trvání Nájemní smlouvy nezpůsobilé k dalšímu provozu na pozemních komunikacích v důsledku porušení povinnosti Pronajímatele (zejména tehdy, pokud Pronajímatel předá Vozidlo v neodpovídajícím technickém stavu, jenž nemohl Uživatel laicky rozpoznat), je Pronajímatel povinen uhradit Uživateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Článek 6: Právo na odstoupení od smlouvy.

6.1 Pronajímatel, který je spotřebitelem dle vymezení účinných právních předpisů (dále jen „Spotřebitel“), je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory SmileCar nebo prostředky komunikace na dálku do 14 dnů ode dne následujícího po uzavření smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty.

6.2 Spotřebitel bere na vědomí, že postupem popsaným v čl. 6.1 této Informace lze odstoupit od Nájemní smlouvy jen tehdy, pokud Spotřebitel nepožádal o to, aby plnění Nájemní smlouvy, tj. rezervace Vozidla, začala ihned v okamžiku uzavření Nájemní smlouvy. Obsahem Nájemní smlouvy je totiž také rezervace Vozidla pro dohodnutou dobu trvání nájmu dle Nájemní smlouvy a závazek Uživatele si Vozidlo převzít. Nájemní smlouvu však lze zrušit za podmínek stanovených v Aplikaci, zpravidla bezplatně, ledaže bude zrušení provedeno v době kratší než 3 dny před zahájením nájmu z jiných důvodů, než jaké jsou uvedeny v čl. 8.24 VOP, v takovém případě vzniká povinnost uhradit sankci (viz čl. 5.2 této Informace).

6.3 Pro případ, že by ujednání v čl. 6.2 bylo shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným či neúčinným, bere Pronajímatel na vědomí, že možnosti odstoupení ve 14denní lhůtě nelze využít, jsou-li obě smluvní strany Nájemní smlouvy Spotřebiteli nebo není-li ani jedna smluvní strana Nájemní smlouvy Spotřebitelem (tj. jsou-li obě strany podnikateli).

6.4 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat SmileCar formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). K tomu lze použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy je dostupný na Webu, který lze odeslat on-line, pokud to SmileCar umožní, není to však povinností. Využije-li Spotřebitel této možnosti, SmileCar mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Nelze-li formulář odeslat on-line, odešle jej Spotřebitel v listinné podobě na adresu SmileCar.Článek 7: Důsledky odstoupení od smlouvy

7.1 Odstoupením od Smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením od Smlouvy se ruší Uživatelský účet a Pronajímatel nebude moci nadále využívat Službu. Odstoupením od Nájemní smlouvy se ruší pouze konkrétní Nájemní smlouva, na trvání Smlouvy a použití Služby to nemá vliv.

7.2 V případě odstoupení Spotřebitele od Smlouvy podle předchozího článku vrátí SmileCar Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel (jsou-li nějaké). Platby budou vráceny na bankovní účet, který bude Spotřebitelem sdělen při odstoupení od Smlouvy (případně z něhož byla platba Spotřebitelem provedena). Dokud Spotřebitel nesdělí SmileCar číslo bankovní účtu pro vrácení platby, není SmileCar s vrácením v prodlení, ledaže Spotřebitel SmileCar sdělí, že bankovní účet nemá, a uvede jiné údaje dostatečné pro zaslání finančních prostředků Spotřebiteli.Článek 8: Neobvyklá ustanovení

8.1 Pro použití Aplikace je nutná Registrace a vždy také souhlas s aktuální verzí VOP, bez toho nebude možné Aplikaci použít (ani tehdy, pokud už je vytvořen Uživatelský účet).

8.2 SmileCar může Uživatelský účet kdykoli zrušit. Pronajímatel může zrušit Uživatelský účet pouze prostřednictvím call centra, jehož aktuální číslo je uvedeno na Webu, smazáním Aplikace se Uživatelský účet neruší.

8.3 Aby mohl SmileCar zajistit, že budou dodržovány podmínky používání Aplikace, musí Aplikaci a data v ní obsažená v přiměřeném rozsahu sledovat.

8.4 Pokud Pronajímatel poruší povinnosti, které jsou uvedeny ve VOP (zejména ohledně Nájemní smlouvy), může Uživatel od Nájemní smlouvy odstoupit, a to i v den převzetí Vozidla bez povinnosti uhradit jakoukoliv sankci.

8.5 Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 hodiny, oznámit SmileCar nevrácení Vozidla ve lhůtě uvedené v čl. 8.28 VOP. V případě porušení této povinnosti může dojít k zániku nebo omezení nároku na výplatu pojistného plnění dle Pojistné smlouvy.

8.6 SmileCar má nárok na odměnu i v případě, že Pronajímatel uzavře nájemní smlouvu nebo jakoukoli jinou obdobnou smlouvu s Uživatelem bez využití Aplikace. Místo Nájemného bude v takovém případě odměna dle čl. 12.3.1 VOP počítána z částky 1 000,- Kč za každý započatý den užívání.

8.7 Pronajímatel je povinen uhradit SmileCar administrativní poplatek v případech a ve výši, jak je uvedeno v ceníku, který tvoří přílohu VOP a jehož znění je dostupné na Webu (zpravidla se jedná o případy porušení Smlouvy nebo Nájemní smlouvy, kdy na straně Pronajímatele vzniká povinnost uhradit smluvní pokutu, náhradu škody apod.).

8.8 Všechny platby z Nájemní smlouvy se platí (tj. přijímá je) SmileCar, který se s Pronajímatelem vypořádá. Své pohledávky a závazky vůči Pronajímateli je oprávněn jednostranně započítat.

8.9 SmileCar neručí za to, že Aplikace bude vždy zcela funkční.

8.10 SmileCar je oprávněn sdělit údaje z Nájemní smlouvy, případě i další údaje, které se na základě vztahu s Pronajímatelem dozví, oprávněným veřejným orgánům (např. Policii ČR).

8.11 VOP může SmileCar měnit jednostranně, výše smluvních pokut a jiných sankcí nikoli.

8.12 Pronajímatel souhlasí s tím, aby SmileCar jeho osobní údaje předal třetím osobám za účelem zasílání marketingových sdělení. Tyto třetí osoby samozřejmě budou dodržovat zákonné povinnosti a Pronajímatel může souhlas kdykoli odvolat.Článek 9: Závěrečná ustanovení

9.1 V případě, že dojde k uzavření Smlouvy mezi SmileCar a Spotřebitelem, stane se tato Informace součástí uzavřené Smlouvy.

9.2 Údaje obsažené v této Informaci lze změnit až do doby uzavření Smlouvy dohodou SmileCar a Spotřebitele. V takovém případě se součástí Smlouvy dle předchozího odstavce stane Informace ve změněném znění.

9.3 Neobsahuje-li tato Informace veškeré údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku, budou tyto údaje sděleny Spotřebiteli v textové podobě nejpozději při uzavření Smlouvy.