SmileCar
SmileCar, a.s.
Zadarmo v Google Play
Instalovat

Podmínky pro nájemce


Informace poskytované před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory SmileCar a další podstatné informace ke smlouvě: Uživatel

Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

(dále jen „Informace“)

Preambule

SmileCar je oprávněn v souladu právními předpisy poskytovat Službu. Zájemce má zájem Službu využívat. S ohledem na to poskytuje SmileCar Zájemci ve snaze jej co nejlépe informovat o některých podstatných otázkách smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, před případným uzavřením smlouvy o poskytování služeb následující informace. Tyto informace se týkají obsahu smluvního vztahu, včetně možnosti odstoupit od smlouvy.Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1Aplikace: je mobilní aplikace (program) vyvinutá SmileCar, k níž SmileCar vykonává majetková práva v rozsahu nezbytném pro udělení Licence a jejímž prostřednictvím lze využít Službu;

1.2Nájemné: finanční částka, kterou se Uživatel zavazuje uhradit za nájem Vozidla. Výše Nájemného je stanovena vždy pro konkrétní Vozidlo;

1.3Nájemní smlouva: je smlouva o rezervaci a nájmu Vozidla, která je uzavírána mezi Uživatelem a Pronajímatelem v elektronické podobě prostřednictvím Aplikace a jejíž některé podmínky stanoví tyto VOP;

1.4Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.5Pronajímatel: fyzická nebo právnická osoba, která je registrována v systému SmileCar coby osoba, která nabízí k užívání Vozidlo (dále v Aplikaci také jako Majitel);

1.6Služba: je služba SmileCar spočívající v tom, že umožní Uživateli použít Aplikaci a v jejím rámci si vyhledat ze zpřístupněných informací Vozidlo, které má zájem si pronajmout, a Pronajímateli umožní své Vozidlo prostřednictvím Aplikace nabídnout k užití všem Uživatelům, a dále umožní také uzavření vlastní Nájemní smlouvy. Součástí Služby jsou také garance poskytované ze strany SmileCar, jakož i možnost využít SmileCar jako prostředníka při řešení sporů mezi Uživatelem a Pronajímatelem.;

1.7SmileCar: společnost SmileCar a.s., IČO: 05541425, spisová značka: B 21985 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3. Aktuální kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.smilecar.com;

1.8Smlouva: Smlouva o užití služby SmileCar, uzavřená mezi Zájemcem a SmileCar prostředky komunikace na dálku, jejímž předmětem je používání Služeb, kdy konkrétní práva a povinnosti vyplývají z toho, zda Zájemce uzavřel smlouvu s úmyslem stát se Pronajímatelem či Uživatelem;

1.9Uživatel: fyzická osoba, která se způsobem popsaným v těchto VOP zaregistruje jako osoba se zájmem o užití Vozidla. Pokud to Aplikace umožní, může být Uživatelem i osoba právnická, která však bude moci užívat Služby pouze prostřednictvím konkrétní fyzické osoby, jež bude registrována způsobem a postupem obsaženým v Aplikaci (dále v Aplikaci také jako Nájemce);

1.10Uživatelský účet: je část Aplikace, která je každému jednomu Uživateli a Pronajímateli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.11VOP: Všeobecné obchodní podmínky pro použití služby SmileCar;

1.12Vozidlo: motorové vozidlo, případně jiný dopravní prostředek, který je Pronajímatelem nabízen k užívání v rámci Služby, jehož vlastnosti a kvality jsou popsány (na základě informací sdělených Pronajímatelem) v Aplikaci (dále v Aplikaci také jako Auto) ;

1.13Zájemce: fyzická nebo právnická osoba, která má zájem stát se Uživatelem a/nebo Pronajímatelem;

1.14Záloha: finanční částka, kterou je Uživatel povinen uhradit jako zálohu před uzavřením Nájemní smlouvy;Článek 2: Ujednání o ceně a dalších nákladech, platby

2.1 Službu poskytuje SmileCar Uživatelům v současné době bezplatně, povinnost k finančnímu plnění však může vzniknout v důsledku porušení Smlouvy nebo VOP.

2.2 Prostřednictvím Aplikace může Uživatel uzavřít Nájemní smlouvu se třetí osobou (Pronajímatelem, nikoli se SmileCar, který Nájemní smlouvy neuzavírá), z níž zásadně plyne povinnost hradit finanční plnění. Jeho výše je stanovena v Aplikaci a ve VOP. Část tohoto finančního plnění se hradí formou zálohy (Záloha) splatné těsně před zahájením samotného nájmu.

2.3 Náklady na prostředky komunikace na dálku se zásadně neliší od základní sazby. Případné výjimky jsou stanoveny v Aplikaci.

2.4 Veškeré platby, k nimž by byl Uživatel v souladu s VOP případně povinen, lze provádět zásadně bezhotovostně způsobem, který je uveden v Aplikaci.Článek 3: Práva z vadného plnění, stížnosti

3.1 V případě jakýchkoli nedostatků či nesrovnalostí v poskytování Služby je Uživatel oprávněn obrátit se na SmileCar, a to zejména prostřednictvím call centra. Kontaktní údaje jsou k dispozici na stránkách smilecar.com. Obdobně lze postupovat i v případě nedostatků při plnění Nájemní smlouvy, SmileCar se bude snažit působit jako mediátor případných sporů mezi Uživatelem a Pronajímatelem.

3.2 V případě závažného porušení povinností ze strany Pronajímatele má Uživatel mj. právo na odstoupení od Nájemní smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny ve VOP.

3.3 Státním orgánem dohledu ve věcech týkajících se poskytování Služby je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz, k rozhodování sporů je oprávněn soud příslušný v souladu s právními předpisy.Článek 4: Trvání smlouvy a její ukončení

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou.

4.3 Smlouvu je možné ukončit mj. dohodou smluvních stran a výpovědí. Smlouvu je možné vypovědět z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Výpovědní doba však neskončí v průběhu doby, kdy nelze zrušit Uživatelský účet (viz níže).

4.4 Od Smlouvy může Uživatel odstoupit kdykoli i bez uvedení důvodu, odstoupení lze provést mj. zrušením Uživatelského účtu. Uživatelský účet však není možné zrušit po dobu trvání jakýchkoli závazků na základě Smlouvy nebo Nájemní smlouvy, zejména tehdy, byla-li uzavřena dosud nesplněná Nájemní smlouva.

4.5 Od Nájemní smlouvy může Uživatel odstoupit v případě, nebude-li mu poskytnuto Vozidlo zcela v souladu s Nájemní smlouvou. Nájemní smlouvu nelze vypovědět.

4.6 Podmínky, postup a další informace týkající se případného odstoupení od Smlouvy a Nájemní smlouvy v případě spotřebitele jsou uvedeny níže v této Informaci.Článek 5: Sankce

5.1 VOP stanoví sankce nikoli za porušení Smlouvy, ale pouze za porušení Nájemní smlouvy.

5.2 Pokud se Uživatel nedostaví na místo předání Vozidla ani 30 minut po dohodnuté době předání nebo se sice dostaví, avšak nesplní povinnosti uvedené v čl. 8.12 VOP (tj. nebude možné Vozidlo Uživateli předat), je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši rovnající se součtu 50 % Nájemného za dohodnuté období trvání nájmu dle uzavřené Nájemní smlouvy a částky 1 000 Kč.

5.3 Pokud Uživatel nevrátí Vozidlo ani 30 minut po uplynutí dohodnuté doby trvání nájmu, je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, nejvýše však 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

5.4 Pokud Uživatel nevrátí Vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal, a to konkrétně v rozporu s čl. 8.19.1, 8.19.2, 8.19.4 nebo 8.19.6 VOP (včetně poškození interiéru nebo exteriéru), je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý jednotlivý případ. Současně je povinen uhradit skutečné náklady potřebné na odstranění/opravu poškození, ledaže jsou tyto kryty sjednaným pojištěním. Tím není dotčena povinnost Uživatele uhradit částku odpovídající spoluúčasti v rámci sjednaného pojištění.

5.5 Pokud Uživatel poruší povinnost užívat Vozidlo v souladu se stanovenými podmínkami (čl. 8.23 VOP), je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých).

5.6 Pokud Uživatel poruší povinnost vrátit Vozidlo s příslušným množstvím paliva (nebude-li dohodnuto něco jiného, pak s plnou nádrží), je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a dále k rukám SmileCar uhradit poplatek za doplnění paliva, který bude vypočítán jako součin množství chybějícího paliva a částky, která bude uvedena v ceníku SmileCar pro účely výpočtu tohoto poplatku.

5.7 Pokud Uživatel poruší povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, které upravují provoz na pozemních komunikacích, zavazuje se Uživatel vedle vlastní pokuty uhradit Pronajímateli i smluvní pokutu odpovídající svou výší uložené pokutě. Stejnou smluvní pokutu odpovídající svou výší uložené pokutě správním orgánem je povinen uhradit Uživatel Pronajímateli také tehdy, přenechá-li Uživatel Vozidlo k užití třetí osobě v rozporu s čl. 8.27 VOP.

5.8Uživatel musí mít při převzetí Vozidla i při jeho vrácení dostatek finančních prostředků na účtu, z něhož bude prováděna kontrolní mikrotransakce podle čl. 4.6, resp. 8.3 VOP. Pokud v důsledku porušení této povinnosti Uživatelem nebude uhrazena Záloha a není-li využita jiná platební karta, je Uživatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši rovnající se 50 % Nájemného za dohodnuté období trvání nájmu dle uzavřené Nájemní smlouvy.

5.9Pokud Uživatel (tj. již zaregistrovaný) uzavře nájemní smlouvu nebo jakoukoli obdobnou smlouvu s Pronajímatelem (tj. již zaregistrovaný) jiným způsobem než prostřednictvím Aplikace, je povinen uhradit SmileCar smluvní pokutu ve výši 20.000Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).Článek 6: Právo na odstoupení od smlouvy

6.1 Uživatel, který je spotřebitelem dle vymezení účinných právních předpisů (dále jen „Spotřebitel“), je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s podnikatelem mimo obchodní prostory podnikatele nebo prostředky komunikace na dálku do 14 dnů ode dne následujícího po uzavření smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty. Uživatel bere na vědomí, že SmileCar je podnikatelem, tedy se na Smlouvu ustanovení o možnosti odstoupení od Smlouvy postupem, který upravuje tento Článek 6, použije.

6.2 Spotřebitel bere na vědomí, že postupem popsaným v čl. 6.1 této Informace lze odstoupit od Nájemní smlouvy jen tehdy, pokud Spotřebitel nepožádal o to, aby plnění Nájemní smlouvy, tj. rezervace Vozidla, začala ihned v okamžiku uzavření Nájemní smlouvy. Obsahem Nájemní smlouvy je totiž také rezervace Vozidla pro dohodnutou dobu trvání nájmu dle Nájemní smlouvy a tato služba je splněna okamžikem uzavření Nájemní smlouvy. Nájemní smlouvu však lze zrušit za podmínek stanovených v Aplikaci, zpravidla bezplatně, ledaže bude zrušení provedeno v době kratší než 3 dny před zahájením nájmu.

6.3 Pro případ, že by ujednání v čl. 6.2 bylo shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným či neúčinným, bere Uživatel na vědomí, že možnosti odstoupení ve 14denní lhůtě nelze využít, jsou-li obě smluvní strany Nájemní smlouvy Spotřebiteli nebo není-li ani jedna smluvní strana Nájemní smlouvy Spotřebitelem (tj. jsou-li obě strany podnikateli).

6.4 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat SmileCar formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). K tomu lze použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy dostupný na Webu, který lze odeslat on-line, pokud to SmileCar umožní, není to však povinností. Využije-li Spotřebitel této možnosti, SmileCar mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Nelze-li formulář odeslat on-line, odešle jej Spotřebitel v listinné podobě na adresu SmileCar.Článek 7: Důsledky odstoupení od smlouvy

7.1 Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká. Odstoupením od Smlouvy se ruší Uživatelský účet a Uživatel nebude moci nadále využívat Službu. Odstoupením od Nájemní smlouvy se ruší pouze konkrétní Nájemní smlouva, na trvání Smlouvy a použití Služby to nemá vliv.

7.2 V případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle předchozího článku vrátí SmileCar Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel (jsou-li nějaké). Platby budou vráceny na bankovní účet, který bude Spotřebitelem sdělen při odstoupení od Smlouvy (případně z něhož byla platba Spotřebitelem provedena). Dokud Spotřebitel nesdělí SmileCar číslo bankovní účtu pro vrácení platby, není SmileCar s vrácením v prodlení, ledaže Spotřebitel SmileCar sdělí, že bankovní účet nemá, a uvede jiné údaje dostatečné pro zaslání finančních prostředků Spotřebiteli.Článek 8: Neobvyklá ustanovení

8.1 Pro použití Aplikace je nutná Registrace a vždy také souhlas s aktuální verzí VOP, bez toho nebude možné Aplikaci použít (ani tehdy, pokud už je vytvořen Uživatelský účet).

8.2 SmileCar může Uživatelský účet kdykoli zrušit. Uživatel může zrušit Uživatelský účet pouze prostřednictvím call centra, jehož aktuální číslo je uvedeno na Webu, smazáním Aplikace se Uživatelský účet neruší.

8.3 Aby mohl SmileCar zajistit, že budou dodržovány podmínky používání Aplikace, musí Aplikaci a data v ní obsažená v přiměřeném rozsahu sledovat.

8.4 Rezervace je zpoplatněna, cena za rezervaci (viz čl. 6.2 Informace) je již zahrnuta v ceně Nájemného, ledaže Uživatel zruší Nájemní smlouvu v době kratší než 3 dny před dohodnutým dnem předání Vozidla. V takovém případě činí cena rezervace 50 % Nájemného dle Nájemní smlouvy.

8.5 Je-li v podmínkách užití Vozidla uvedeno, že v ceně Nájmu je zahrnut pouze určitý počet kilometrů, je Uživatel povinen za každý započatý kilometr nad tento limit uhradit k rukám SmileCar částku ve výši 3 Kč, nebude-li v Aplikaci v rámci rezervace Vozidla uvedena částka jiná.

8.6 Veškeré platby podle VOP se provádějí bezhotovostně a zpravidla automaticky. Způsob platby je ověřen tzv. mikrotransakcí. Podle údajů z ověřené mikrotransakce se pak provádějí automatické platby.

8.7 Záloha se Uživateli automaticky odečte při předání Vozidla, Nájemné pak při jeho vrácení, proto je v těchto okamžicích vždy potřeba mít na účtu dostatek finančních prostředků. Ze Zálohy si může SmileCar započítat (tj. strhnout) nejen Nájemné, ale i jakékoli jiné platby z Nájemní smlouvy, zejména sankce, úroky z prodlení, náhradu škody apod.

8.8 Pokud Uživatel poruší povinnosti, které jsou uvedeny ve VOP (zejména ohledně Nájemní smlouvy), může Pronajímatel od Nájemní smlouvy odstoupit, a to i v den převzetí Vozidla.

8.9 Bude-li Vozidlo předáno Pronajímatelem Uživateli přesto, že Nájemní smlouva zanikla (zejména v případě neuhrazení Zálohy), nejedná se o užití Vozidla na základě a v souladu s VOP či Nájemní smlouvou. V takovém případě se na užití Vozidla mj. nevztahuje pojištění sjednané SmileCar.

8.10 Uživatel je povinen uhradit SmileCar administrativní poplatek v případech a ve výši, jak je uvedeno v ceníku, který tvoří přílohu VOP a je také dostupný na Webu (zpravidla se jedná o případy porušení Smlouvy nebo Nájemní smlouvy, kdy na straně Uživatele vzniká povinnost uhradit smluvní pokutu, náhradu škody apod.).

8.11 Všechny platby z Nájemní smlouvy se platí (tj. přijímá je) SmileCar a na základě dohody s Pronajímatelem se pak s ním vypořádá.

8.12 SmileCar neručí za to, že Aplikace bude vždy zcela funkční.

8.13 SmileCar je oprávněn sdělit údaje z Nájemní smlouvy, případě i další údaje, které se na základě vztahu s Uživatelem dozví, oprávněným veřejným orgánům (např. Policii ČR).

8.14 VOP může SmileCar měnit jednostranně, výše smluvních pokut a jiných sankcí nikoli.

8.15 Škodu, kterou Uživatel způsobí a která není kryta pojištěním, musí Uživatel nahradit sám v plném rozsahu.

8.16Uživatel souhlasí s tím, aby SmileCar jeho osobní údaje předal třetím osobám za účelem zasílání marketingových sdělení. Tyto třetí osoby samozřejmě budou dodržovat zákonné povinnosti a Uživatel může souhlas kdykoli odvolat.

8.17Pokud Uživatel nenahraje do Aplikace takové fotografie, z nichž by bylo možné vznik škody a její rozsah k požadovanému okamžiku předání a převzetí Vozidla s jistotou zjistit, ačkoliv měl dle Aplikace takovou povinnost, v případě nemožnosti prokázat vznik škody tímto způsobem se Uživatel výslovně nároku na náhradu tvrzené škody v celém rozsahu vzdává.Článek 9: Závěrečná ustanovení

9.1 V případě, že dojde k uzavření Smlouvy mezi SmileCar a Spotřebitelem, stane se tato Informace součástí uzavřené Smlouvy.

9.2 Údaje obsažené v této Informaci lze změnit až do doby uzavření Smlouvy dohodou SmileCar a Spotřebitele. V takovém případě se součástí Smlouvy dle předchozího odstavce stane Informace ve změněném znění.

9.3 Neobsahuje-li tato Informace veškeré údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku, budou tyto údaje sděleny Spotřebiteli v textové podobě nejpozději při uzavření Smlouvy.