Všeobecné obchodní podmínky | SmileCar
SmileCar
SmileCar, a.s.
Zadarmo v Google Play
Instalovat

Všeobecné obchodní podmínky


Pro použití služby SmileCar

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla pro užívání služby SmileCar. Máte-li zájem službu SmileCar používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky, jelikož upravují i Vaše práva a povinnosti. Pro snazší použití těchto podmínek je k dispozici jejich stručný přehled zdůrazňující nejdůležitější části a ujednání, nelze ale spoléhat pouze na něj. Rozhodující jsou vždy tyto podmínky v celém jejich rozsahu a v souvislostech.

Důležité odkazyČlánek 1: Definice pojmů

1.1Není-li výslovně uvedeno nebo nevyplývá-li ze závazných právních předpisů něco jiného, mají níže uvedené pojmy začínající velkými písmeny následující význam:

1.1.1Aplikace: je mobilní aplikace (program) vyvinutá SmileCar, k níž SmileCar vykonává majetková práva v rozsahu nezbytném pro udělení Licence a jejímž prostřednictvím lze využít Službu;

1.1.2Nájemné: finanční částka, kterou se Uživatel zavazuje uhradit za nájem Vozidla. Výše Nájemného je stanovena vždy pro konkrétní Vozidlo;

1.1.3Nájemní smlouva: je smlouva o rezervaci a nájmu Vozidla, která je uzavírána mezi Uživatelem a Pronajímatelem v elektronické podobě prostřednictvím Aplikace a jejíž některé podmínky stanoví tyto VOP;

1.1.4Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.1.5Odměna: je finanční plnění, které je Pronajímatel povinen uhradit SmileCar za zprostředkování dle Smlouvy;

1.1.6Pojistná smlouva: je rámcová pojistná smlouva, kterou uzavírá SmileCar za účelem pojištění Vozidel pro případ vzniku škody v průběhu trvání Nájemní smlouvy, včetně veškerých doplňkových podmínek, všeobecných podmínek a jiných souvisejících dokumentů;

1.1.7Pronajímatel: fyzická nebo právnická osoba, která je registrována v systému SmileCar coby osoba, která nabízí k užívání Vozidlo (dále v Aplikaci také jako Majitel);

1.1.8Přístupové údaje: unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Zájemcem do Aplikace při Registraci;

1.1.9Registrace: elektronická registrace realizovaná v rámci Aplikace, kterou blíže popisuje Článek 4 VOP;

1.1.10Služba: je služba SmileCar spočívající v tom, že umožní Uživateli použít Aplikaci a v jejím rámci si vyhledat ze zpřístupněných informací Vozidlo, které má zájem si pronajmout, a Pronajímateli umožní své Vozidlo prostřednictvím Aplikace nabídnout k užití všem Uživatelům, a dále umožní také uzavření vlastní Nájemní smlouvy. Součástí Služby jsou také garance poskytované ze strany SmileCar, jakož i možnost využít SmileCar jako prostředníka při řešení sporů mezi Uživatelem a Pronajímatelem. Podrobnější popis Služby obsahují tyto VOP;

1.1.11SmileCar: společnost SmileCar a.s., IČO: 05541425, spisová značka: B 21985 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3. Aktuální kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.smilecar.com;

1.1.12Smlouva: Smlouva o užití služby SmileCar, uzavřená mezi Zájemcem a SmileCar prostředky komunikace na dálku, jejímž předmětem je používání Služeb, kdy konkrétní práva a povinnosti vyplývají z toho, zda Zájemce uzavřel smlouvu s úmyslem stát se Pronajímatelem či Uživatelem;

1.1.13Smluvní strany: označení pro SmileCar a Zájemce (resp. následně Uživatele či Pronajímatele) jakožto smluvní strany Smlouvy;

1.1.14Uživatel: fyzická osoba, která se způsobem popsaným v těchto VOP zaregistruje jako osoba se zájmem o užití Vozidla. Pokud to Aplikace umožní, může být Uživatelem i osoba právnická, která však bude moci užívat Služby pouze prostřednictvím konkrétní fyzické osoby, jež bude registrována způsobem a postupem obsaženým v Aplikaci (dále v Aplikaci také jako Nájemce);

1.1.15Uživatelský účet: je část Aplikace, která je každému jednomu Uživateli a Pronajímateli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.16VOP: tyto Všeobecné obchodní podmínky pro použití služby SmileCar;

1.1.17Vozidlo: motorové vozidlo, případně jiný dopravní prostředek, který je Pronajímatelem nabízen k užívání v rámci Služby, jehož vlastnosti a kvality jsou popsány (na základě informací sdělených Pronajímatelem) v Aplikaci (dále v Aplikaci také jako Auto );

1.1.18Web: internetové stránky www.smilecar.com, kde se nachází kromě jiného také Webová aplikace;

1.1.19Webová aplikace: je aplikace (program) vyvinutá SmileCar, k níž SmileCar vykonává majetková práva a která obsahuje některé nebo všechny funkce jako Aplikace;

1.1.20Zájemce: fyzická nebo právnická osoba, která má zájem stát se Uživatelem a/nebo Pronajímatelem;

1.1.21Záloha: finanční částka, kterou je Uživatel povinen uhradit jako zálohu před uzavřením Nájemní smlouvy, jejíž použití dále popisují tyto VOP;

1.1.22ZOOÚ: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění;

1.1.23ZSP: zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v účinném znění.Článek 2: Základní ustanovení

2.1 SmileCar je online platforma pro sdílení vozidel mezi osobami.

2.2 Tyto VOP stanoví vzájemná práva a povinnosti SmileCar, Uživatele a Pronajímatele při používání Služby, a dále práva a povinnosti vyplývající z Nájemní smlouvy.Článek 3: Služba SmileCar

3.1 SmileCar vyvinul Aplikaci, jejímž prostřednictvím mohou Pronajímatelé nabízet k užívání Vozidla a Uživatelé si mohou tato Vozidla prohlížet, seznámit se s informacemi o Vozidlech a jejich dostupnosti, která poskytl Pronajímatel, případně s dalšími informacemi, které budou v Aplikaci uvedeny. V případě zájmu o užití konkrétního Vozidla Uživatel s využitím Aplikace uzavře Nájemní smlouvu a v souladu s ní si Vozidlo vyzvedne a po použití jej opět vrátí Pronajímateli.

3.2 Vztah mezi SmileCar a Uživatelem je tzv. nepojmenovanou smlouvou, jehož obsahem jsou práva a povinnosti popsané v těchto VOP. SmileCar nepožaduje od Uživatele za užití Služby žádnou odměnu.

3.3 Vztah mezi SmileCar a Pronajímatelem je smlouvou o zprostředkování, na jejímž základě se SmileCar zavazuje umožnit Pronajímateli uzavřít Nájemní smlouvu, a to právě prostřednictvím Aplikace.

3.4 V rámci Služby SmileCar garantuje Uživateli zejména pojištění sdíleného Vozidla a možnost využít proces zprostředkování nájmu Vozidla prostřednictvím Aplikace dle těchto VOP. Součástí Služby však není fyzická kontrola technického stavu Vozidla.

3.5 SmileCar rámcově určuje podmínky Nájemní smlouvy, nevystupuje však v žádném případě jako účastník ani vedlejší účastník Nájemní smlouvy, z Nájemní smlouvy pro něj neplynou žádná práva ani povinnosti, s výjimkou přijímání úhrady Nájemného, smluvních pokut a/nebo finančních částek odpovídajících způsobené škodě či jiných plateb, stanoví-li to tyto VOP.

3.6 Přístup do Aplikace a prohlížení jejího obsahu je možné i bez Registrace. Nájemní smlouvu však lze využívat výhradně prostřednictvím zřízeného funkčního Uživatelského účtu. SmileCar je oprávněn obsah Služby a její poskytování kdykoli změnit, omezit nebo i zcela ukončit bez náhrady.Článek 4: Registrace

4.1 Pro zahájení používání Služby je nezbytné nejprve stáhnout Aplikaci do mobilního zařízení či využít Webovou aplikaci. Každý, kdo si stáhne Aplikaci do svého zařízení, tím vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Prostřednictvím Aplikace provede Zájemce Registraci, která podmiňuje užívání Služby. Jedna osoba může být současně registrována jako Uživatel i jako Pronajímatel, registrační proces je však oddělený.

4.2 Uživatelem nebo Pronajímatelem se může stát pouze osoba, která:

4.2.1 dovršila 18 let věku:

4.2.2 je plně svéprávná;

4.2.3 nebyla v posledních 10 letech trestána za úmyslnou majetkovou trestnou činnost nebo za jakoukoli trestnou činnost v dopravě, zejména v souvislosti se způsobením dopravní nehody;

4.2.4 se nenachází v úpadku, exekuci nebo v jiné obdobné situaci, které by znemožnila nebo výrazně ztížila její schopnost plnit závazky plynoucí z Nájemní smlouvy.

4.3 Uživatelem se může vedle podmínek uvedených v čl. 4.2 VOP stát pouze osoba, která:

4.3.1 je držitelem platného řidičského oprávnění v souladu se ZSP (vždy na kategorii Vozidla, které má zájem užít) a nesmí mu být zakázáno řízení motorových vozidel na území České republiky či na jiném území, na němž má zájem Vozidlo užít (čímž se rozumí i území převzetí a odevzdání Vozidla).

4.4 Registrace spočívá v zadání údajů, které jsou SmileCar požadovány prostřednictvím Aplikace, v jejich odeslání SmileCar a potvrzení Registrace ze strany SmileCar. Registraci je zásadně možné provést i prostřednictvím Facebook účtu nebo Google účtu nebo účtu LEO Express. Zájemce výslovně souhlasí s předáním svých osobních údajů subjektům, které jsou uvedeny v čl. 14.3 VOP. V případě registrace prostřednictvím již existujícího účtu je Zájemce povinen zkontrolovat správnost údajů, které se propsaly z již existujícího účtu, a v případě jejich nesprávnosti či neaktuálnosti je okamžitě opravit. Nebude-li v Aplikaci uvedeno něco jiného, budou zpravidla vyžadovány následující informace:

4.4.1 jméno a příjmení;

4.4.2 datum narození;

4.4.3 adresa trvalého bydliště;

4.4.4 telefon a e-mail.

4.5 Zájemce, který má zájem registrovat se coby Pronajímatel, je dále povinen uvést informace o Vozidle, jež hodlá prostřednictvím Aplikace nabídnout k užití, a to v rozsahu, v jakém budou tyto informace vyžadovány Aplikací. Nebude-li v Aplikaci uvedeno něco jiného, budou zpravidla vyžadovány následující informace:

4.5.1 číslo bankovního účtu pro příjem Nájemného;

4.5.2 výrobce Vozidla a typ;

4.5.3 rok výroky Vozidla;

4.5.4 výkon motoru;

4.5.5 palivo;

4.5.6 typ převodovky (automatická/manuální);

4.5.7 VIN kód Vozidla;

4.5.8 aktuální počet ujetých kilometrů;

4.5.9 počet míst (počet osob, které lze ve Vozidle přepravovat);

4.5.10 zvláštní požadavky nebo omezení na užití Vozidla;

4.5.11 požadované Nájemné (přičemž Pronajímatel je oprávněn stanovit minimální nebo maximální možnou výši Nájemného);

4.5.12 dostupnost Vozidla (informace o tom, kdy je Vozidlo obecně k dispozici).

4.6 Zájemce, který má zájem registrovat se coby Uživatel, zadá údaje o platební kartě vyžadované Aplikací (např. číslo platební karty apod.). Pro ověření platební karty bude následně provedena mikrotransakce, tj. převod finanční částky v maximální výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Uvedená finanční částka bude po úspěšné realizaci mikrotransakce vrácena na účet Uživatele ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Nebude-li mikrotransakce úspěšná, je Uživatel povinen zadat údaje o jiné platební kartě, ověření dle předchozích vět se bude opakovat. Bez úspěšného ověření platební karty nelze dokončit výběr Vozidla.

4.7 Bez zadání údajů, které jsou v rámci Aplikace označeny jako povinné, není možné Registraci dokončit.

4.8 Informace zadané Zájemci v rámci Registrace budou chráněny v souladu s právními předpisy a budou v rámci Aplikace dostupné v omezeném rozsahu, některé údaje Uživatele budou dostupné pouze tomu Pronajímateli, s nímž bude chtít Uživatel uzavřít Nájemní smlouvu.

4.9 Na vyžádání Aplikace je Zájemce v rámci Registrace povinen poskytnout SmileCar kopii svého řidičského průkazu a jednoho dalšího dokladu totožnosti (např. občanského průkazu nebo pasu).

4.10 Dokončením Registrace Zájemce vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 14.3 VOP. Současně prohlašuje, že veškeré informace, které v rámci Registrace uvedl, jsou správné, pravdivé a úplné.

4.11 Na základě Registrace je Zájemci zřízen Uživatelský účet, tím se Zájemce stává Uživatelem, resp. Pronajímatelem, v závislosti na tom, jaký registrační proces absolvoval. K Uživatelskému účtu bude Uživatel/Pronajímatel přistupovat na základě údajů, které zadal v průběhu Registrace (Přístupových údajů).

4.12 Na zřízení Uživatelského účtu není právní nárok. SmileCar si vyhrazuje právo nezřídit Zájemci Uživatelský účet bez nutnosti takovéto rozhodnutí odůvodňovat. SmileCar zpravidla nezřídí Uživatelský účet Zájemci, který již v minulosti Uživatelský účet zřízený měl, avšak porušoval povinnosti plynoucí z VOP a/nebo z Nájemní smlouvy.

4.13 Každý Uživatel je oprávněn mít zřízen současně pouze jeden Uživatelský účet. V rámci jednoho Uživatelského účtu lze být registrován současně jako Uživatel i jako Pronajímatel (po zadání potřebných údajů), Pronajímatel může současně mít registrováno více Vozidel, množství může být omezeno v Aplikaci. Uživatel/Pronajímatel není oprávněn převést Uživatelský účet na třetí osobu.

4.14 SmileCar je oprávněn umožnit Registraci a zřízení Uživatelského účtu, případně i využívání Služby, také prostřednictvím Webové aplikace. V takovém případě se ujednání těchto VOP týkající se (obecně) Aplikace použijí přiměřeně i na užití Webové aplikace.

4.15 Není-li Pronajímatel současně majitelem Vozidla, je Pronajímatel povinen při zadávání údajů v Aplikaci při Registraci vyplnit údaje majitele Vozidla dle technického průkazu.Článek 5: Smlouva

5.1 Smlouvu uzavírá SmileCar se Zájemcem výlučně v elektronické podobě. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dokončením Registrace a zřízením Uživatelského účtu, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak.

5.2 Předmětem Smlouvy je poskytování Služby SmileCar Uživateli a Pronajímateli a poskytnutí Licence k Aplikaci, případně další práva a povinnosti stanovené v těchto VOP.

5.3 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.4 Smlouvu lze ukončit výpovědí, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni, v němž je výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba však neskončí v průběhu doby, kdy nelze zrušit Uživatelský účet (viz čl. 5.5 VOP).

5.5 Smlouvu lze ukončit i zrušením Uživatelského účtu, a to jak ze strany Uživatele a Pronajímatele, tak ze strany SmileCar. Zrušení Uživatelského účtu má stejné účinky jako výpověď Smlouvy bez výpovědní doby. Uživatel i Pronajímatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo i bez něj. Uživatel může zrušit Uživatelský účet pouze prostřednictvím emailu, který je uveden na Webu, smazáním Aplikace se Uživatelský účet neruší. Uživatelský účet není možné zrušit po dobu trvání jakýchkoli závazků na základě Smlouvy nebo Nájemní smlouvy, zejména tehdy, byla-li uzavřena dosud nesplněná Nájemní smlouva.

5.6 SmileCar je oprávněn zrušit Uživatelský účet (tj. odstoupit od Smlouvy) jakémukoli Uživateli či Pronajímateli zejména tehdy:

5.6.1 pokud Uživatel či Pronajímatel poruší tyto VOP, včetně uvedení nepravdivého prohlášení; nebo

5.6.2 bude-li mít SmileCar podezření na možné protiprávní jednání Uživatele či Pronajímatel, případně na jednání v rozporu s dobrými mravy. Jednáním v rozporu s dobrými mravy se rozumí především takové jednání, jímž se Uživatel či Pronajímatel snaží zneužít Službu ve svůj prospěch;

5.6.3 v případě stížnosti na Uživatele ze strany Pronajímatele nebo jiných Uživatelů, resp. ve vztahu k Pronajímateli v případě stížnosti na Pronajímatele ze strany Uživatelů nebo jiných Pronajímatelů, přičemž stížností může být v obou případech i negativní hodnocení v Aplikaci.

5.7 Zrušení Uživatelského účtu má za následek znepřístupnění Aplikace pro poskytování Služby. Zrušením Uživatelského účtu však nezanikají povinnosti Uživatele či Pronajímatele, které vznikly za trvání Smlouvy a nebyly dosud splněny (např. povinnost nahradit škodu, uhradit smluvní pokutu nebo jiné závazky apod.), ani nezanikají ta ustanovení Smlouvy, která mají zjevně přetrvat i po jejím ukončení (např. ujednání o smluvních pokutách).

5.8 Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.Článek 6: Aplikace

6.1 Aplikace je počítačový program, který umožňuje využití Služby.

6.2 Uživatel a Pronajímatel jsou oprávněni užívat Aplikaci na základě Licence, jejíž rozsah stanoví dále Článek 7 VOP.

6.3 Uživatel má v rámci Aplikace přístup zejména k:

6.3.1 nabídce Vozidel k nájmu vč. fotografií;

6.3.2 informacím o jednotlivých Vozidlech (mj. se bude zpravidla jednat o značku a model Vozidla, rok výroby, počet ujetých kilometrů, údaje o převodovce (automatická/manuální), pohonných hmotách (benzín/nafta), jejich dostupnosti, výši Nájemného a maximálním počtu kilometrů;

6.3.3 informaci o výši požadovaného Nájemného a Zálohy;

6.3.4 podmínkám týkajícím se užití jednotlivých Vozidel;

6.3.5 hodnocení Pronajímatelů, vč. možnosti vkládat vlastní hodnocení;

6.3.6 svému Uživatelskému účtu;

6.3.7 aktuálnímu znění VOP a souvisejících dokumentů.

6.4 Pronajímatel má v rámci Aplikace přístup zejména k:

6.4.1 hodnocení Uživatelů, vč. možnosti vkládat vlastní hodnocení;

6.4.2 svému Uživatelskému účtu;

6.4.3 aktuálnímu znění VOP a souvisejících dokumentů.

6.5 V rámci Aplikace je rovněž možné používat funkci pro zasílání rychlých zpráv především mezi Uživateli a Pronajímateli. Délka jednotlivé zprávy může být limitována.

6.6 Uživatel i Pronajímatel je povinen při využívání funkce chat zdržet se zejména:

6.6.1 jakéhokoli jednání, které by mohlo vykazovat znaky protiprávnosti, zejména znaky trestného činu;

6.6.1 šíření reklamy nebo jiných marketingových sdělení;

6.6.1 šíření závadného obsahu (tj. zejména obsahu hrubě vulgárního, rasistického, pornografického, obtěžujícího, obscénního apod.);

6.6.1 jakéhokoli jiného obtěžujícího, nemravného nebo jiného nepřípustného jednání.

6.7 Uživatel i Pronajímatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem kontroly plnění omezení uvedených v čl. 6.6 VOP je SmileCar oprávněn vhodným a přiměřeným způsobem provádět monitoring chatu a v případě zjištění jakéhokoli porušení nebo vzniku důvodné pochybnosti je oprávněn funkci chat omezit nebo i zcela znepřístupnit.Článek 7: Licence

7.1 SmileCar poskytuje Uživateli i Pronajímateli nevýhradní územně neomezenou Licenci k užívání Aplikace. Uživatel i Pronajímatel berou na vědomí, že právní předpisy ve státech mimo Českou republiku nemusí použití Aplikace umožňovat. SmileCar si vyhrazuje právo územní rozsah Licence dodatečně změnit.

7.2 Licence trvá pouze po dobu trvání Smlouvy.

7.3 Licence umožňuje stáhnout si Aplikaci a uložit si ji do libovolného počtu mobilních zařízení, a to prostřednictvím autorizovaných distribučních kanálů pro aplikace pro daný operační systém. Obsahem Licence není oprávnění kopírovat Aplikaci z jednoho zařízení na zařízení jiné.

7.4 Na základě Licence lze pro vlastní potřebu využívat Aplikaci a jejím prostřednictvím pak využívat Službu v souladu s těmito VOP. Pokud to Aplikace umožní, lze provádět zálohování dat, která jsou obsahem Aplikace. Jiným způsobem není možné Aplikaci užít.

7.5 Uživatel ani Pronajímatel není zejména oprávněn udělovat třetím osobám podlicence či jakákoli jiná práva k Aplikaci nebo postoupit či jinak převést Licenci na třetí osobu.

7.6 Uživatel ani Pronajímatel není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do Aplikace a jejího zdrojového kódu, zejména používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost Aplikace, popř. jakýmkoli způsobem porušujícím práva třetích osob nebo SmileCar nebo způsobem, který není v souladu s právem České republiky, Evropských společenství apod.

7.7 Licence je poskytována bezplatně.Článek 8: Nájem

8.1 Nájemní smlouva vzniká mezi Uživatelem a Pronajímatelem po splnění všech podmínek, které stanoví tyto VOP, zejména tento článek. Uživatel i Pronajímatel berou na vědomí, že Nájemní smlouva se uzavírá v elektronické podobě výhradně prostřednictvím Aplikace (případně Webové aplikace).

8.2 Výběr Vozidla, o něž má Uživatel zájem, provede Uživatel pomocí k tomu určené funkce Aplikace. Současně uvede období, na jaké Vozidlo požaduje. Po provedení výběru je Uživatel povinen potvrdit souhlas s aktuálním zněním VOP, které se může lišit od znění účinného v době provedení Registrace Uživatele.

8.3 Součástí výběru Vozidla může být také doplnění údajů o platební kartě vyžadované Aplikací (např. číslo platební karty apod.), jestliže tak již Uživatel neučinil v procesu Registrace. Pro ověření platební karty bude provedena mikrotransakce, tj. převod finanční částky v maximální výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Uvedená finanční částka bude po úspěšné realizaci mikrotransakce vrácena na účet Uživatele ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Nebude-li mikrotransakce úspěšná, je Uživatel povinen zadat údaje o jiné platební kartě, ověření dle předchozích vět se bude opakovat. Bez úspěšného ověření platební karty nelze výběr Vozidla dokončit.

8.4 Provedení mikrotransakce musí být Uživatelem realizováno ve lhůtě, jež bude uvedena v Aplikaci. Po tuto dobu je pro Uživatele jím zvolené Vozidlo předrezervováno. Po uplynutí stanovené doby se předrezervace zruší, pro uzavření Nájemní smlouvy je poté nutno absolvovat celý proces od začátku (tj. od výběru Vozidla).

8.5 Ověřením platby postupem dle čl. 8.3 VOP je ze strany Uživatele závazně potvrzen zájem o uzavření Nájemní smlouvy, o čemž je odeslána zpráva příslušnému Pronajímateli. Pronajímatel je oprávněn nabídku na uzavření Nájemní smlouvy ze strany Uživatele přijmout nebo odmítnout, a to ve lhůtě 24 hodin ode dne obdržení nabídky. Pokud není nabídka Pronajímatelem ve lhůtě přijata nebo Pronajímatel nabídku odmítne, Nájemní smlouva není uzavřena a Uživatel není svým návrhem na uzavření Nájemní smlouvy vázán. V případě přijetí nabídky na uzavření Nájemní smlouvy Pronajímatelem je Nájemní smlouva uzavřena. To však neplatí, odeslal-li Uživatel nabídku na uzavření Nájemní smlouvy na (byť jen částečně) stejné období více Pronajímatelům. V takovém případě platí, že Nájemní smlouvu uzavře Uživatel pouze s tím Pronajímatelem, který nabídku ve lhůtě přijme jako první v pořadí, uzavření Nájemní smlouvy s dalšími Pronajímateli již nebude možné (nebude-li v Aplikaci uvedeno něco jiného). Předmětem Nájemní smlouvy je Vozidlo dle čl. 8.2 VOP. Nájemní smlouvou jsou Uživatel i Pronajímatel vázáni.

8.6 Předmětem Nájemní smlouvy je rezervace a pronájem zvoleného Vozidla. Jakmile dojde k uzavření Nájemní smlouvy, je Vozidlo rezervováno na zvolené období trvání nájmu, ledaže dojde později ke zrušení Nájemní smlouvy. Uživatel souhlasí s tím a výslovně žádá, aby plnění Nájemní smlouvy, tj. rezervace Vozidla, začala ihned v okamžiku uzavření Nájemní smlouvy, a nikoli až po uplynutí zákonem stanovené 14denní doby pro odstoupení spotřebitelem od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku.

8.7 Rezervace je zpoplatněna, cena za rezervaci Vozidla v rámci Nájemní smlouvy je již zahrnuta v ceně Nájemného, ledaže dojde k jejímu zrušení ze strany Uživatele v době kratší než 3 dny přede dnem, kdy má dojít k předání Vozidla (a tedy zahájení nájmu). To však neplatí, je-li Nájemní smlouva ukončena ze strany Uživatele z důvodu porušení povinností na straně Pronajímatele nebo SmileCar. Cena za rezervaci je splatná bez dalšího okamžikem, kde vyjde najevo, že rezervace není zdarma (tj. zrušením dle první věty tohoto článku VOP). K úhradě ceny za rezervaci dojde obdobným způsobem, jakým je hrazeno Nájemné, tj. přímým inkasem z platební karty, která byla použita pro ověření platby formou mikrotransakce. Nebude-li to možné, je Uživatel povinen uhradit cenu za rezervaci na základě výzvy SmileCar. Výzva může být učiněna i prostřednictvím Aplikace. Výše ceny za rezervaci je rovna 50 % Nájemného dle Nájemní smlouvy.

8.8 Pronajímatel je oprávněn zrušit rezervaci (tj. Nájemní smlouvu) kdykoli z důvodů uvedených v čl. 8.24 VOP, jinak nejpozději 3 dny přede dnem, kdy má dojít k předání Vozidla (a tedy zahájení nájmu). Zruší-li Pronajímatel rezervaci v době kratší z jiného důvodu, než je uvedeno v čl. 8.24 VOP, je povinen uhradit Uživateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

8.9 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to v souladu s požadavkem Uživatele uvedeným v jím zaslaném návrhu smlouvy (tj. dle jeho volby učiněné v Aplikaci).

8.10 Uzavřenou Nájemní smlouvu může Uživatel i Pronajímatel spravovat v rámci Aplikace, a to v rozsahu, v jakém to Aplikace umožní, případně prostřednictvím call centra nebo emailu SmileCar. Jakékoli změny Nájemní smlouvy však musí být vždy odsouhlaseny oběma jejími smluvními stranami stejným postupem, jako je uzavírána samotná Nájemní smlouva.

8.11 Po uzavření Nájemní smlouvy mohou být Uživateli zpřístupněny kontaktní údaje o Pronajímateli a naopak. S jejich pomocí Uživatel může kontaktovat Pronajímatele za účelem dohody konkrétního místa a času předání Vozidla. Před i po uzavření Nájemní smlouvy může Uživatel s Pronajímatelem komunikovat pouze prostřednictvím Aplikace. V případě sporu mezi Uživatelem a Pronajímatelem o obsahu dohody mezi nimi je rozhodující obsah zachycený výlučně v Aplikaci.

8.12 Uživatel je povinen dostavit se na místo předání Vozidla včas, ve stavu, v jakém v souladu s právními předpisy může Vozidlo řídit (tj. zejména nebude pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani nebude jeho způsobilost řídit Vozidlo byť jen omezena např. zraněním). Uživatel (ani jakékoli osoby, které hodlá ve Vozidle přepravovat) nesmí být znečištěn (včetně oděvu a obuvi) nad obvyklou míru a je povinen se zdržet všeho, co je způsobilé nad obvyklou míru byť i jen omezit další užívání Vozidla (např. odpadem, tekutinou, kouřem, prachem, plynem, pachem či absencí lékařských pomůcek, které je Uživatel povinen mít na sobě či při sobě v souladu s jinými právními předpisy). Bude-li chtít Uživatel ve Vozidle (v souladu s podmínkami Pronajímatele) přepravovat zvíře, nesmí být ani toto znečištěno nad obvyklou míru, ledaže bude přepravováno v přepravním či jiném boxu, které případnému přenosu znečištění ze zvířete do Vozidla zabrání.

8.13 Pokud se Uživatel nedostaví na místo předání Vozidla ani 30 minut po dohodnuté době předání nebo se sice dostaví, avšak nesplní povinnosti uvedené v čl. 8.12 VOP (tj. nebude možné Vozidla předat), je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši rovnající se součtu 50 % Nájemného za dohodnuté období trvání nájmu dle uzavřené Nájemní smlouvy a částky 2 000,- Kč.

8.14 Pronajímatel je povinen dostavit se na místo předání Vozidla včas a je povinen mít Vozidlo připraveno k předání Uživateli se všemi potřebnými doklady v souladu s Nájemní smlouvou a těmito VOP.

8.15V případě porušení povinností uvedených v čl. 8.14 VOP, kdy nedojde k předání Vozidla Uživateli v souladu s Nájemní smlouvou ani 30 minut po dohodnuté době předání, je Pronajímatel povinen uhradit smluvní pokutu Uživateli ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, nejvýše však 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

8.16 Při předání Vozidla je Uživatel povinen prokázat se Pronajímateli platným dokladem totožnosti a v případě žádosti Pronajímatele také platným řidičským průkazem. Pronajímatel je povinen tyto doklady zkontrolovat a v případě jejich rozporu s informacemi o Uživateli v Aplikaci je oprávněn Vozidlo Uživateli nepředat. Tuto informaci je povinen Pronajímatel bez zbytečného odkladu sdělit SmileCar.

8.17 Při předání Vozidla provede Uživatel spolu s Pronajímatelem kontrolu stavu Vozidla, zjištěné závady, poškození a případný nesoulad s jakýmkoli bodem v čl. 8.19 VOP, se zaznamenají do předávacího protokolu, který je součástí Aplikace. Současně Pronajímatel je povinen vyplnit nejméně všechny povinné části předávacího protokolu a do Aplikace nahrát minimálně 5 fotografií Vozidla celkem (zachycující exteriér i interiér Vozidla dle popisu v Aplikaci).

8.18 Při předání je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli předpokládané Nájemné a Zálohu ve výši, jaká byla uvedena ve vztahu k Vozidlu v Aplikaci. Záloha a předpokládané Nájemné bude uhrazeno bezhotovostním převodem prostřednictvím Aplikace

8.19 Nebylo-li v Aplikaci uvedeno nebo smluvními stranami dohodnuto něco jiného, musí být Vozidlo předáno:

8.19.1 ve stavu, jaký byl popsán v Aplikaci;

8.19.2 způsobilé k provozu na pozemních komunikacích v souladu s právními předpisy, včetně vhodných pneumatik;

8.19.3 s plnou nádrží, nebude-li v předávacím protokolu uvedeno jinak;

8.19.4 vyčištěné, tj. uklizené uvnitř a nanejvýš pouze běžně znečištěné zvenku (Vozidlo tedy nebude především nijak výrazně znečistěné od bláta nebo listí, v zimním období nebude neobvykle namrzlé apod.) s přihlédnutím k aktuálnímu či nedávnému počasí;

8.19.5 bez jakýchkoli movitých věcí, které neslouží k jeho provozu nebo které se v rámci provozu zpravidla nepoužívají, ledaže jsou tyto pevně připevněny k nějaké části Vozidla (tj. zejména budou odstraněny osobní věci, např. sluneční brýle, jakékoli cennosti a peníze atd.);

8.19.6 s veškerou povinnou výbavou v řádném stavu (vč. potřebných dokumentů).

8.20 Současně s Vozidlem musí být Uživateli předány nejméně:

8.20.1 klíče od Vozidla;

8.20.2 malý technický průkaz;

8.20.3 originál potvrzení o sjednání povinného ručení (tzv. zelenou kartu) dle Pojistné smlouvy, nebylo-li Uživateli předáno či zpřístupněno v Aplikaci již dříve;

8.20.4 vše, co je potřebné k řádnému užití zabezpečovacího zařízení, jímž je Vozidlo vybaveno, má-li toto zařízení být použito (např. klíče).

8.21 Stane-li se Vozidlo v průběhu trvání Nájemní smlouvy nezpůsobilé k dalšímu provozu na pozemních komunikacích v důsledku porušení povinnosti Pronajímatele (zejména tehdy, pokud Pronajímatel předá Vozidlo v neodpovídajícím technickém stavu, jejž nemohl Uživatel laicky rozpoznat), je Pronajímatel povinen uhradit Uživateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

8.22 Uhrazenou Zálohu SmileCar použije následovně:

8.22.1 automaticky ji jednostranně započte (a to i tehdy, pokud tyto pohledávky ještě nejsou splatné) proti povinnosti Uživatele uhradit (v tomto pořadí): jakékoli sankce plynoucí ze Smlouvy, náhradu škody (včetně spoluúčasti), úroky z prodlení či jiné příslušenství, doplatky za nedočerpané palivo, Nájemné, jiné finanční plnění plynoucí ze Smlouvy. Informace o takto provedené zápočtu se zobrazí v Aplikaci;

8.22.2 v rozsahu, v jakém nebude Záloha použita způsobem popsaným v čl. 8.22.1 VOP, a nebude důvod se domnívat, že by použita být mohla, bude uhrazená Záloha vrácena Uživateli, a to nejpozději do 7 pracovních dní ode dne ukončení příslušné Nájemní smlouvy.

8.23 Uživatel je povinen se před užitím Vozidla seznámit s podmínkami pro jeho užití, jež jsou uvedeny v Aplikaci, a tyto dodržovat. Mj. je povinen používat bezpečností zařízení, jimiž je Vozidlo vybaveno, bude-li to možné. Uživatel především není oprávněn užít Vozidlo mimo území, jež je stanoveno v Aplikaci. Uživatel není v žádném případě oprávněn Vozidlo užít mimo území Evropy. Uživatel se nesmí zúčastňovat s Vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, provozovat Vozidlo na neveřejných komunikacích (např. závodní okruhy) nebo provádět na Vozidle jakékoliv změny a úpravy.

8.24 Od Nájemní smlouvy lze odstoupit za následujících podmínek:

8.24.1 Pronajímatel je oprávněn odstoupit v případě, že Uživatel nesplní povinnost uhradit Zálohu v souladu s čl. 8.18 Smlouvy nebo jinou povinnost nezbytnou pro realizaci Nájemní smlouvy (např. nepředloží Pronajímateli doklad totožnosti, případně tento doklad nebude odpovídat dokladu v Aplikaci – viz čl. 8.16 VOP, odmítne elektronicky potvrdit svůj souhlas s řádným předávacím protokolem, bude ovlivněn alkoholem apod.);

8.24.2 Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, nebude-li Vozidlo předáno ve stavu v souladu s těmito VOP;

8.24.3 Uživatel i Pronajímatel jsou oprávněni od Smlouvy odstoupit, nedostaví-li se druhá strana bez oznámení či dohody na místo dohodnutého předání Vozidla ani 30 minut po dohodnutém termínu.

8.25 Nájemní smlouvu lze zrušit i zrušením rezervace v Aplikaci (čímž dojde k odstoupení od Nájemní smlouvy). Rezervaci lze zrušit kdykoli, z jakéhokoli důvodu, ustanovení čl. 8.7 VOP tím není dotčeno.

8.26 Odstoupením Nájemní smlouva zaniká od počátku. Ten, kdo od Nájemní smlouvy odstoupil, je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Odstoupení bude provedeno prostřednictvím Aplikace.

8.27 Uživatel není oprávněn přenechat Vozidlo k užití třetí osobě, a to ani bezúplatně. Uživatel je oprávněn Vozidlo užívat pouze obvyklým způsobem, s přihlédnutím k druhu Vozidla a jeho stavu, a je povinen dodržovat veškeré podmínky a omezení, které Pronajímatel uvedl v Aplikaci (např. nekouřit ve Vozidle, nepřevážet ve Vozidle zvířata, používat Vozidlo jen na určeném území apod.). Současně je povinen užívat Vozidlo v souladu s právními předpisy, především se ZSP, a nesmí užívat Vozidlo způsobem, který zakládá výluku z pojištění dle Pojistné smlouvy (zejména způsobem dle čl. 9.4 VOP). Pokud Uživatel poruší povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, které upravují provoz na pozemních komunikacích, zavazuje se Uživatel uhradit vedle vlastní pokuty také smluvní pokutu Pronajímateli odpovídající svou výší uložené pokutě správním orgánem. Stejnou smluvní pokutu (tj. ve výši pokuty uložené správním orgánem z důvodu porušení povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v době užití Vozidla dle záznamů v Aplikaci) je povinen uhradit Uživatel Pronajímateli také tehdy, přenechá-li Uživatel Vozidlo k užití třetí osobě v rozporu s tímto článkem. Pokuty uložené dle tohoto článku jsou vždy navýšeny o částku 100 Kč (slovy: sto korun českých), kterou je Uživatel povinen uhradit SmileCar.

8.28 Před uplynutím dohodnuté doby trvání Nájmu je Uživatel povinen Vozidlo vrátit Pronajímateli, a to v čase a na místě dle dohody s Pronajímatelem. Při vrácení Vozidla opět proběhne jeho kontrola včetně potvrzení předávacího protokolu obdobně, jako je uvedeno v čl. 8.17 VOP (včetně povinnosti do Aplikace nahrát minimálně 5 fotografií Vozidla celkem). Uživatel je povinen vrátit Vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal (tj. jak je uvedeno v čl. 8.19 VOP).

8.29 Pokud Uživatel nevrátí Vozidlo ani 30 minut po uplynutí dohodnuté doby trvání nájmu, je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, nejvýše však 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

8.30 Pokud Uživatel nevrátí Vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal, a to konkrétně v rozporu s čl. 8.19.1, 8.19.2, , 8.19.4 nebo 8.19.6 VOP včetně poškození interiéru nebo exteriéru, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Pronajímateli (slovy: pět set korun českých) za každý jednotlivý případ. Současně je povinen uhradit skutečné náklady potřebné na odstranění/opravu poškození, ledaže jsou tyto kryty sjednaným pojištěním. Tím není dotčena povinnost Uživatele uhradit částku odpovídající spoluúčasti v rámci sjednaného pojištění.

8.31 Pokud Uživatel poruší povinnost vrátit Vozidlo s příslušným množstvím paliva (nebude-li dohodnuto něco jiného, pak s plnou nádrží), je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč Pronajímateli (slovy: sto korun českých) a dále k rukám SmileCar uhradit poplatek za doplnění paliva, který bude vypočítán jako součin množství chybějícího paliva a částky, která bude uvedena v ceníku SmileCar pro účely výpočtu tohoto poplatku.

8.32 Pokud Uživatel poruší povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, které upravují provoz na pozemních komunikacích, zavazuje se Uživatel vedle vlastní pokuty uhradit i smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) Pronajímateli.

8.33 Pokud Uživatel poruší povinnost užívat Vozidlo v souladu se stanovenými podmínkami (čl. 8.23 VOP), je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

8.34 Je-li v podmínkách užití Vozidla uvedeno, že v ceně Nájmu je zahrnut pouze určitý počet kilometrů, je Uživatel povinen za každý započatý kilometr nad tento limit uhradit Pronajímateli částku ve výši 3,- Kč, nebude-li v Aplikaci v rámci rezervace Vozidla uvedena částka jiná.

8.35 Za užití Vozidla je Uživatel povinen uhradit Nájemné, jehož výše je uvedena v Aplikaci. Nájemné je splatné při vrácení Vozidla Pronajímateli. SmileCar, Uživatel a Pronajímatel se dohodli, že Nájemné, jakož i případné náhrady škody, smluvní pokuty a jiné platby Uživatele, bude Uživatel hradit k rukám SmileCar. Plněním SmileCar je závazek Uživatele uhradit Pronajímateli finanční částku splněn.

8.36 Uživatel je povinen mít při převzetí Vozidla i při jeho vrácení dostatek finančních prostředků na účtu, z něhož je prováděna kontrolní mikrotransakce podle čl. 8.3 VOP. Pokud Uživatel poruší kteroukoli z těchto povinností a v důsledku toho nebudou z jeho strany včas uhrazeny platby dle Nájemní smlouvy, je Uživatel vedle zákonného úroku z prodlení povinen uhradit také veškeré náklady na vymáhání předmětných plateb. Pokud v důsledku porušení povinnosti Uživatelem nebude uhrazena Záloha, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 50 % Nájemného za dohodnuté období trvání nájmu dle uzavřené Nájemní smlouvy. Neuhrazením Zálohy však Nájemní smlouva bez dalšího zaniká.

8.37 Uživatel bere na vědomí, že odpovídá za veškeré přestupky a protiprávní jednání, jichž se při užívání Vozidla dopustí svým jednáním, případně opomenutím. Dopustí-li se přestupku, který nebude ihned vyřízen, je povinen o tom nejpozději při vrácení Vozidla uvědomit Pronajímatele a SmileCar, bude-li si toho vědom, a to primárně prostřednictvím Aplikace. Bude-li se jednat o přestupek, za který odpovídá řidič, bere Uživatel na vědomí, že Pronajímatel je oprávněn sdělit orgánu, který bude přestupek vyšetřovat, údaje o Uživateli coby řidiči Vozidla. Bude-li se jednat o přestupek (správní delikt), za který odpovídá Uživatel coby řidič Vozidla, je Pronajímatel oprávněn požadovat, aby Uživatel uhradil Pronajímateli uhrazenou pokutu a veškeré náklady s tím spojené (coby náhradu škody), a to ve lhůtě, kterou mu Pronajímatel stanoví ve výzvě. Tato lhůta nebude kratší než 7 kalendářních dní. SmileCar je oprávněn působit v případě zájmu Uživatele a Pronajímatele jako rozhodce vzniklých sporů. Uživatel však bere na vědomí, že SmileCar není oprávněn jakýkoli spor mezi Uživatelem a Pronajímatelem závazně rozhodnout, může však působit na strany sporu, aby se dohodly. Tím však není dotčena pravomoc soudních a jiných orgánů k řešení sporů.

8.38 Uživatel je v případě jakékoli dopravní nehody nebo jiného poškození Vozidla či jeho odcizení povinen bezodkladně uvědomit SmileCar, a to způsobem, který je popsán v příloze č. 1 VOP. Současně je Uživatel povinen plnit všechny povinnosti vyplývající v takovém případě z právních předpisů, včetně oznámení události Policii ČR, případně jinému příslušnému orgánu. Uživatel bere na vědomí, že existence pojištění jej nezbavuje odpovědnosti za jeho jednání. V případě poškození či odcizení Vozidla je Uživatel povinen nahradit škodu spočívající ve spoluúčasti, není-li dohodnuto něco jiného. Uživatel bere na vědomí, že Vozidlo může být vybaveno bezpečnostními prvky, aniž by o tom byl Uživatel výslovně informován (např. systém sledování vozidel pro případ jejich odcizení).

8.39 Bude-li Vozidlo předáno Pronajímatelem Uživateli přesto, že Nájemní smlouva zanikla (zejména v případě neuhrazení Zálohy), nejedná se o užití Vozidla na základě a v souladu s těmito VOP či Nájemní smlouvou. V takovém případě se na užití Vozidla mj. nevztahuje pojištění sjednané SmileCar.

8.40 Další podmínky týkající se jednání Uživatele v případě poškození či odcizení Vozidla mohou být uvedeny v příloze těchto VOP.Článek 9: Pojištění

9.1 Součástí služby SmileCar je pojištění každého Vozidla, a to vždy pro celou dobu trvání příslušné Nájemní smlouvy, na jejímž základě je Vozidlo pronajato. Pojištění na základě Pojistné smlouvy je účinné od předání Vozidla Pronajímatelem Uživateli až do vrácení Vozidla Uživatelem Pronajímateli prostřednictvím Aplikace (včetně).

9.2 Pojistná smlouva zahrnuje nejen zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla (tzv. povinné ručení), ale i havarijní pojištění. Rozsah pojištění je vymezen v Pojistné smlouvě, s jejímž aktuálním zněním jsou Uživatel i Pronajímatel povinni se vždy seznámit. Některé podrobnosti o pojištění včetně limitů pojistného plnění a výše spoluúčasti jsou uvedeny buď v těchto VOP, a/nebo v Aplikaci, a/nebo na Webu. Uživatel i Pronajímatel berou na vědomí, že v případě porušení těchto VOP nebo naplnění některé z výluk pojištění není škoda Pojistnou smlouvou kryta.

9.3 Pojistná smlouva zpravidla zahrnuje nejméně následující oblasti pojištění:

9.3.1 zákonné pojištění odpovědnosti (tzv. povinné ručení);

9.3.2 havarijní pojištění (včetně poškození živlem, krádeže či zpronevěry);

9.3.3 pojištění skel;

9.3.4 asistenční služby.

9.4 Z pojištění dle Pojistné smlouvy jsou mj. vyňaty škodné události vzniklé při užití Vozidla:

9.4.1 v rozporu s účelem stanoveným výrobcem;

9.4.2 na závodních okruzích nebo v jakýchkoli závodech či soutěžích, ať už oficiálních nebo neoficiálních;

9.4.3 které není v provozuschopném stavu;

9.4.4 jako pracovního stroje.

9.5 Pojištění dle Pojistné smlouvy, resp. jeho jednotlivé části, mohou mít různý územní rozsah, s tímto je Uživatel povinen se vždy seznámit.Článek 10: Další práva a povinnosti uživatele

10.1 Uživatel je povinen při uzavírání Smlouvy a užívání Služby postupovat v souladu s právními předpisy a těmito VOP.

10.2 Veškeré smluvní pokuty, které pro Uživatele vyplývají z těchto VOP nebo ze Smlouvy, je Uživatel povinen hradit k rukám SmileCar, a to výhradně bezhotovostně, tím je povinnost Uživatele uhradit smluvní pokutu Pronajímateli splněna. Žádné smluvní pokuty nebudou hrazeny přímo k rukám Pronajímatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platba smluvní pokuty proběhne automaticky stejně, jako např. úhrada Nájemného. Nebude-li to možné, sdělí SmileCar Uživateli, jakým způsobem má úhradu smluvní pokuty provést. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody, ustanovení § 2050 Občanského zákoníku o omezení výše smluvní pokuty se nepoužije. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výši smluvních pokut považují za přiměřenou.

10.3 Uživatel je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na SmileCar.

10.4 Uživateli je zakázáno poskytovat nebo zpřístupnit Službu třetím osobám.

10.5 Uživatel stvrzuje pravdivost poskytnutých údajů a učiněných prohlášení, zejména pokud jde o specifikaci svých osobních a kontaktních údajů a podmínek, za kterých se Zájemce může stát Uživatelem. Pokud se osobní údaje Uživatel změní nebo jsou nepřesné, je Uživatel povinen bez prodlení tyto aktualizovat v Aplikaci (v rozsahu, v jakém to bude možné) nebo SmileCar o této skutečnosti neprodleně informovat e-mailem nebo telefonicky.

10.6 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu, a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou SmileCar, Pronajímateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně SmileCar, který provede změnu Přístupových údajů.

10.7 Uživatel je povinen dodržovat při užívání Služby platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za škodu vyplývající z šíření dat a informací prostřednictvím Služby (tj. zejména za hodnocení Pronajímatelů provedené v Aplikaci). Veškeré škody, které by takto SmileCar, Pronajímateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

10.8 Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace VOP a seznámit se bez zbytečného odkladu s jejich změnami, o těchto bude ze strany SmileCar vyrozuměn.

10.9 Uživatel bere na vědomí, že ačkoli při tvorbě Aplikace vynaložil SmileCar maximální úsilí k zajištění její bezpečnosti, komunikace prostřednictvím sítě Internet nemusí být bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny. Uživatel bere na vědomí, že při užívání Služby nebo jiných služeb on-line existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup k mobilnímu zařízení Uživatele. SmileCar nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající nebo jinak se vztahující k takovému přístupu třetích osob k zařízení Uživatele. Pouze Uživatel odpovídá za dostatečné zabezpečení svého zařízení před neoprávněnými útoky.

10.10 Uživatel je povinen uhradit SmileCar administrativní poplatek v případech a ve výši, jak je uvedeno v ceníku, který tvoří přílohu těchto VOP (zpravidla se jedná o případy porušení Smlouvy nebo Nájemní smlouvy, kdy na straně Uživatele vzniká povinnost uhradit smluvní pokutu, náhradu škody apod.). Uživatel výslovně prohlašuje, že výši administrativního poplatku považuje za přiměřenou.

10.11 Práva a povinnosti Uživatele týkající se zejména užívání Aplikace, případně i jiná práva a povinnosti, u nichž je to dle jejich povahy možné a vhodné, se přiměřeně použijí na jakoukoli osobu, která si stáhla Aplikaci do svého mobilního zařízení nebo spustila Aplikaci přes Web, bez ohledu na to, zda se tato osoba následně stane Uživatelem.

10.12 Uživatel je vždy povinen řídit se pokyny a postupovat způsobem, který je stanoven v Aplikaci, bez ohledu na to, zda je takový postup výslovně popsán v těchto VOP nebo v jiné dokumentaci popisující Službu.

10.13Uživatel je povinen v případě, že hodlá uzavřít nájemní smlouvu nebo jakoukoli jinou obdobnou smlouvu s Pronajímatelem, využít k jejímu uzavření Aplikaci. Pokud Uživatel poruší tuto povinnost vůči SmileCar, je povinen uhradit SmileCar smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).Článek 11: Další práva a povinnosti SmileCar

11.1 SmileCar je oprávněn požadovat po Uživateli předložení dokumentů za účelem ověření splnění podmínek dle VOP, a to především vzniknou-li důvodné pochybnosti o tom, že podmínky nejsou splněny. SmileCar je oprávněn Službu neposkytnout až do úspěšného ověření splnění podmínek dle VOP.

11.2 SmileCar si vyhrazuje právo poskytování Služby omezit nebo zcela zastavit, a to i bez předchozího upozornění, včetně znepřístupnění celé Aplikace či zrušení Uživatelského účtu, a to zejména tehdy, bude-li mít podezření na možné protiprávní jednání na straně Uživatele/Pronajímatele nebo na porušování těchto VOP, případně v jiných případech, které jinak zakládají právo SmileCar od Smlouvy odstoupit.

11.3 SmileCar si vyhrazuje právo vydávat aktualizace Aplikace. Uživatel není povinen si aktualizaci stáhnout, avšak SmileCar nemůže v takovém případě zaručit funkčnost Služby. SmileCar je dále oprávněn provádět jakékoli úpravy či změny Aplikace, včetně jejího úplného znepřístupnění bez náhrady, bez předchozího upozornění.

11.4 SmileCar je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služby na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy zařízení, Aplikace nebo jiného SW, který je k poskytování Služby nezbytný.

11.5 Součástí Aplikace mohou být také marketingová sdělení propagující výrobky nebo služby různých subjektů, což bere Uživatel na vědomí. SmileCar může informovat po dobu trvání Smlouvy Uživatele o svých nových službách.

11.6 SmileCar je oprávněn změnit Přístupové údaje k Uživatelskému účtu (uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to zejména za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služby. Takto změněné Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) SmileCar Uživateli/Pronajímateli oznámí bez zbytečného odkladu.

11.7 SmileCar je oprávněn sdělit orgánům činným v trestním řízení, pojišťovně, jakož i jiným subjektům, bude-li taková povinnost plynout z právních předpisů, ze závazného rozhodnutí nebo bude-li existovat právní zájem na takovém sdělení, lokalizační údaje Uživatele získané z Aplikace, a to v případě, že Uživatel nevrátí Vozidlo ani 1 hodinu po dohodnutém čase vrácení, bude-li zřejmé, že Vozidlo nebude vráceno, jakož i v případě podezření, že ze strany Uživatele došlo ke spáchání trestného činu.

11.8 SmileCar neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku porušení smluvních a/nebo zákonných povinností ze strany Uživatele či Pronajímatele, ani za škodu, která vznikne, dojde-li k užití Vozidla v rozporu s právními předpisy a/nebo podmínkami pro jeho užití (zejména bude-li Vozidlo užíváno mimo stanovené území).

11.9 SmileCar je oprávněn tyto VOP a související dokumenty jednostranně měnit, postup změny a její oznamování upravuje dále Článek 17 VOP.

11.10 SmileCar je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP nebo i celou Smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Uživatele/Pronajímatele.

11.11 SmileCar je oprávněn užívat technické prostředky pro monitorování Aplikace tak, aby mohl zajistit její bezpečnost a reagovat na případné útoky. Takto nejsou zaznamenávána ani ukládána konkrétní data Uživatelů/Pronajímatelů, s výjimkou dat poskytnutých při Registraci a dle těchto VOP.Článek 12: Další práva a povinnosti pronajímatele

12.1 Pronajímatel souhlasí s tím, že veškeré platby z Nájemní smlouvy ze strany Uživatele (včetně smluvních pokut či náhrady škod) budou hrazeny k rukám SmileCar. SmileCar však není konečným příjemcem veškerých takto obdržených finančních prostředků. Nájemné SmileCar vyplatí Pronajímateli bez zbytečného odkladu po splnění příslušné Nájemní smlouvy, smluvní pokuty a náhrady škody bez zbytečného odkladu po jejich připsání na účet SmileCar, ustanovení čl. 12.6 VOP není dotčeno.

12.2 Pronajímatel a SmileCar se dohodli, že za zprostředkování dle Smlouvy je Pronajímatel povinen uhradit SmileCar Odměnu.

12.3 Odměna se skládá z následujících finančních částek:

12.3.1částky odpovídající 35 % z Nájemného, jež má být uhrazeno v souladu s příslušnou Nájemní smlouvou. Z této částky je hrazena platba pojistného pro pojištění, které ke všem Vozidlům sjednává SmileCar, a dále provize SmileCar za zprostředkování transakce;

12.3.2částky odpovídající smluvním pokutám uhrazeným Uživatelem dle příslušné Nájemní smlouvy, a to v souladu s přílohou těchto VOP.

12.4Odměna je splatná bezprostředně po uhrazení Nájemného, resp. smluvní pokuty, z níž se počítá.

12.5Pro vyloučení případných pochybností se uvádí, že Odměna náleží SmileCar pouze v případě, že Nájemní smlouva bude uzavřena a splněna, bez ohledu na případný způsob jejího ukončení.

12.6 Pronajímatel je povinen uhradit SmileCar administrativní poplatek v případech a ve výši, jak je uvedeno v ceníku, který tvoří přílohu těchto VOP (zpravidla se jedná o případy porušení Smlouvy nebo Nájemní smlouvy, kdy na straně Pronajímatele vzniká povinnost uhradit smluvní pokutu, náhradu škody apod.). Pronajímatel výslovně prohlašuje, že výši administrativního poplatku považuje za přiměřenou.

12.7 Pronajímatel a SmileCar se dohodli, že SmileCar je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Pronajímatelem (včetně případných pokut) proti pohledávkám Pronajímatele za SmileCar zejména z titulu nároku na úhradu Odměny. Zápočet bude zásadně proveden konkludentně tím, že Pronajímateli bude Nájemné vyplaceno již ponížené o Odměnu.

12.8 Předáním Vozidla Uživateli, jakož i převzetím Vozidla od Uživatele je Pronajímatel oprávněn pověřit třetí osobu, bude-li tato schopna v plném rozsahu splnit povinnosti Pronajímatele spojené s předáním a převzetím Vozidla. Odpovědnost Pronajímatele za splnění Nájemní smlouvy tím není nijak dotčena. Bude-li Vozidlo přebírat jiná osoba, než která jej předávala, je Pronajímatel povinen toto Uživateli předem sdělit tak, aby na straně Uživatele nevznikly pochybnosti o tom, která osoba je oprávněna Vozidlo převzít.

12.9 Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 hodiny, oznámit SmileCar nevrácení Vozidla ve lhůtě uvedené v čl. 11.7 VOP. V případě porušení této povinnosti může dojít k zániku nebo omezení nároku na výplatu pojistného plnění dle Pojistné smlouvy.

12.10 Pronajímatel bere na vědomí, že vedle ujednání obsažených v těchto VOP, Smlouvě a Nájemní smlouvě je povinen dodržovat také povinnosti stanovené právními předpisy, včetně předpisů veřejnoprávních (např. předpisů upravujících daňové povinnosti).

12.11 Pronajímatel je vždy povinen řídit se pokyny a postupovat způsobem, který je stanoven v Aplikaci, bez ohledu na to, zda je takový postup výslovně popsán v těchto VOP nebo v jiné dokumentaci popisující Službu.

12.12 Pronajímatel je povinen v případě, že hodlá uzavřít nájemní smlouvu nebo jakoukoli jinou obdobnou smlouvu s Uživatelem, využít k jejímu uzavření Aplikaci. Pokud Pronajímatel poruší tuto povinnost vůči SmileCar, je povinen uhradit SmileCar smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

12.13Uzavřením Smlouvy zároveň Pronajímatel zmocňuje SmileCar, aby jménem Pronajímatele vystavoval a doručoval faktury Uživatelům za Nájemné dle všech Nájemních smluv uzavíraných mezi Pronajímatelem a jednotlivými Nájemci. V případě, že Pronajímatel má v Aplikaci registrovaný údaj, že je plátce DPH, bude mít každá příslušná faktura náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Pronajímatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace předem sdělit číslo faktury/daňového dokladu, které je SmileCar povinen použít pro fakturaci příslušného Nájemného dle příslušné Nájemní Smlouvy. SmileCar nenese vůči Pronajímateli žádnou odpovědnost vyplývající z daňových předpisů, která vznikla nebo mohla vzniknout z nepravdivých či neúplných informací poskytnutých Pronajímatelem či nesprávným postupem Pronajímatele.

12.14Další práva a povinnosti mohou být upravena v samostatné dohodě mezi SmileCar a Pronajímatelem.Článek 13: Odpovědnost

13.1 Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

13.2 SmileCar odpovídá za služby poskytované Pronajímatelem a za splnění povinností z jeho strany vyplývajících z Nájemní smlouvy výlučně v rozsahu, jak stanoví tyto VOP.

13.3 SmileCar má uzavřenu rámcovou pojistnou smlouvu, díky níž budou veškerá Vozidla pro účely a po dobu trvání příslušné Nájemní smlouvy pojištěna. Smlouva obsahuje jak povinné pojištění odpovědnosti (tzv. povinné ručení), tak havarijní pojištění. Smilecar vynaloží úsilí ke zjištění ocenění Vozidla pro pozdější určení výše pojistného, a to prostřednictvím specializovaného programu určeného k identifikaci a oceňování vozidel. SmileCar však žádným způsobem neodpovídá za to, jak vysoké pojistné plnění bude vyplaceno, resp. zda to, zda takto vyplacené pojistné plnění pokryje veškerou vzniklou škodu, ani za případné odmítnutí vyplacení pojistného plnění v celém rozsahu.

13.4 SmileCar neodpovídá za správnost, pravdivost ani úplnost informací poskytnutých mu Pronajímatelem nebo Uživatelem, pokud tyto nebyly při jejich poskytnutí doloženy věrohodným způsobem (např. dokladem totožnosti, technickým průkazem k Vozidlu apod., byly-li takové doklady pravé).

13.5 SmileCar neodpovídá za škodu, která vznikne Uživateli předměty dle čl. 8.19.5 VOP, a to ani tehdy, když se Uživatel s Nájemcem dohodne na tom, že uvedené předměty ve Vozidle po dobu trvání Nájemní smlouvy zůstanou.

13.6 Za škody způsobené užitím Vozidla, které nejsou kryty pojištěním v rámci Nájemní smlouvy, včetně sjednané spoluúčasti, odpovídá Uživatel a tyto je povinen poškozenému nahradit.

13.7 SmileCar neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, vlivy fyzikálních jevů ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

13.8 SmileCar neodpovídá za služby poskytované třetími osobami, např. internetového připojení, za jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, související apod.

13.9 SmileCar neodpovídá za obsah informací zasílaných Uživatelem prostřednictvím Aplikace ani za škody způsobené jejími výpadky. Vhodnost Aplikace k účelům, které sleduje Uživatel, je povinen posoudit sám Uživatelem.

13.10SmileCar neodpovídá za škodu, který vznikne tím, že Pronajímatel a/nebo Uživatel zadá v rámci Registrace nebo kdykoli později do Aplikace nesprávné či nepravdivé údaje (např. nesprávný VIN kód) či Pronajímatel a/nebo Uživatel (v závislosti na tom, kdo měl takovou povinnost dle Aplikace) nenahraje do Aplikace takové fotografie, z nichž by bylo možné vznik škody a její rozsah k požadovanému okamžiku předání a převzetí Vozidla s jistotou zjistit. V případě nemožnosti prokázat vznik škody tímto způsobem se Pronajímatel a/nebo Uživatel výslovně nároku na náhradu tvrzené škody v celém rozsahu vzdává.

13.11 SmileCar neodpovídá za škody vzniklé používáním Aplikace na zařízeních, které byly jakýmkoliv způsobem neautorizovaně či neodborně upravovány nebo na něž byl instalován nelegální software, případně za používání na zařízeních s jiným operačním systémem, než pro který je Aplikace určena, či s jiným nastavením, než Aplikace vyžaduje.Článek 14: Ochrana osobních údajů

14.1 Uživatel je oprávněn využít k ochraně přenášených informací vlastní opatření pro utajení jejich obsahu, např. kódování nebo šifrování. Tato opatření musí být učiněna takovými technickými prostředky, které jsou slučitelné s technickými prostředky SmileCar.

14.2 SmileCar může všechny podstatné informace týkající se Uživatelů, které uložil zejména jako elektronická data, užívat v souladu s právním řádem České republiky k účelům provozování Služby, příp. dalších služeb. SmileCar garantuje patřičnou ochranu informací o Uživateli před neoprávněným užitím třetími osobami. SmileCar nezpřístupní tyto informace třetím osobám bez písemného souhlasu Uživatele s výjimkou případů stanovených zákonem.

14.3 Uživatel i Pronajímatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých SmileCar v rámci Smlouvy. SmileCar prohlašuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat za účelem poskytování Služby a zasílání marketingových sdělení, a to i jinými subjekty než jen SmileCar (jeho obchodními partnery, resp. subjekty, které tvoří součást stejné podnikatelské skupiny), případně za účelem vymáhání práv SmileCar. Konkrétně budou osobní údaje předávány následujícím subjektům:

14.3.1 Credit Check, s.r.o., IČO: 28981243;

14.3.2 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO: 45534306;

14.3.3 LEO Express a.s., IČO: 29016002;

14.3.4 GLOBAL ASSISTANCE a.s., IČO: 27181898;

14.3.5RENOMIA, a.s., IČO: 48391301.

14.4 Uživatel i Pronajímatel udělují souhlas s předáním osobních údajů partnerům SmileCar za účelem zasílání marketingových sdělení. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou získávány na základě Smlouvy (Registrace). Uživatel i Poskytovatel poskytují své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě. SmileCar zpracovává data pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu do jednoho roku od skončení trvání Smlouvy, nebo do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

14.5 Období, pro které Uživatel/Pronajímatel udělili svůj souhlas, končí písemným odvoláním ze strany Uživatele, resp. Pronajímatele zaslaným SmileCar. Uživatel/Pronajímatel bere na vědomí, že na základě odvolání souhlasu může SmileCar omezit nebo znemožnit využívání Služby, a to v rozsahu, v jakém není možné Služby bez souhlasu poskytovat.

14.6 Část osobních údajů může Uživatel/Pronajímatel po přihlášení do Uživatelského účtu v Aplikaci prohlížet, kontrolovat a měnit, případně odstranit, a to tehdy, pokud to Aplikace umožňuje, a v rozsahu, v jakém to umožňuje. Pokud se Uživatel/Pronajímatel domnívá, že zpracovatel (SmileCar nebo osoba zpracovávající osobní údaje na základě smlouvy se SmileCar) zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy, může požadovat nápravu závadného stavu. Uživatel/Pronajímatel může požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, mj. o tom, jaké údaje jsou zpracovávány, jakým způsobem a komu jsou poskytovány. SmileCar má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. SmileCar je povinen ve vztahu k osobním údajům a jejich subjektům postupovat v souladu s právními předpisy, především v souladu se ZOOU.Článek 15: Spotřebitelská ujednání

15.1 Ustanovení tohoto článku VOP se použijí v případě, že Uživatel/Pronajímatel je spotřebitelem, který uzavře Smlouvu, resp. Nájemní smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a současně v případě, že je Smlouva uzavřena distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, nebo mimo obchodní prostory druhé smluvní strany.

15.2 Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. Nepožádal-li Spotřebitel o to, aby plnění Nájemní smlouvy, tj. rezervace Vozidla, začala ihned v okamžiku uzavření Nájemní smlouvy, má rovněž právo odstoupit od Nájemní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření. K odstoupení od Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění je dostupné na Webu. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odeslal SmileCar oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Vzorové poučení o právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy je dostupné na Webu.

15.3 Ujednání tohoto článku o možnosti odstoupit od smlouvy postupem dle čl. 15.2 VOP nelze použít, pokud:

15.3.1 jsou obě smluvní strany podnikateli;

15.3.2 jsou obě smluvní strany spotřebiteli (může nastat pouze v případě Nájemní smlouvy).

15.4 Spotřebitel prohlašuje, že je mu znám význam všech doložek použitých v těchto VOP.Článek 16: Řešení sporů a rozhodné právo

16.1 Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

16.2 Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího článku do třiceti dnů, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud nebo Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce ( ) je oprávněna k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v případě, kdy spotřebitel je smluvní stranou smlouvy, od níž se daný spor odvíjí. České obchodní inspekce však není oprávněna ve věci závazně rozhodnout. K řešení veškerých sporů závazným způsobem jsou příslušné obecné soudy České republiky.

16.3 Případné spory vzniklé mezi Pronajímatelem a Uživatelem může pomoci řešit i SmileCar, bude-li se to jevit jako vhodné a účelné. Za tímto účelem souhlasí Uživatel i Pronajímatel s tím, že je k řešení sporů možné využít veškerá data uložená v Aplikaci.

16.4 Tyto VOP, Smlouva, Nájemní smlouva, jakož i veškeré vztahy s tím související se řídí českým právem především Občanským zákoníkem.Článek 17: Změny VOP

17.1 O změně VOP je SmileCar povinen informovat Uživatele/Pronajímatele prostřednictvím Aplikace, případně jiným vhodným způsobem, a to zásadně 7 kalendářních dnů před účinností změn. Nová verze VOP bude k dispozici v Aplikaci, případně na Webu.

17.2 Uživatel/Pronajímatel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny VOP a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, nejpozději však do doby nabytí účinnosti změny VOP. Souhlasí-li Uživatel/Pronajímatel se změnou VOP, dnem účinnosti takovéto změny se stává pro Uživatele /Pronajímatele závaznou.

17.3 Přílohy VOP lze měnit stejným způsobem jako samotné VOP.

17.4 Ustanoveními tohoto článku není nijak dotčena povinnost Uživatele/Pronajímatele vyjádřit souhlas s aktuální verzí VOP (včetně veškerých příloh) před odesláním/potvrzením nabídky na uzavření Nájemní smlouvy dle čl. 8.5 VOP.Článek 18: Závěrečná ustanovení

18.1 Aktuální znění VOP je k dispozici na Webu a/nebo v Aplikaci.

18.2 Jakákoli listinná zásilka zaslaná jednou smluvní stranou druhé smluvní straně se považuje za doručenou i tehdy, je-li doporučená zásilka adresována na adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě a adresát si nevyzvedne zásilku v úložní době (fikce doručení).

18.3 Jakákoli zásilka zaslaná jednou smluvní stranou druhé smluvní straně v elektronické podobě se považuje za doručenou i tehdy, je-li adresována na adresu elektronické pošty (e-mail) smluvní strany uvedené ve Smlouvě, a to 10. dnem po jejím odeslání (fikce doručení).

18.4 Ukončením trvání Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VOP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení.

18.5 Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VOP jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu. Toto nové ustanovení může být obsaženo rovněž přímo ve Smlouvě.

18.6 V případě rozporu znění příloh k těmto VOP, VOP a nabídkou SmileCar v Aplikaci platí v tomto pořadí nejdříve nabídka SmileCar v Aplikaci, ujednání v přílohách a poté VOP. V případě rozporu znění VOP a Pojistné smlouvy má přednost Pojistná smlouva, a to i před nabídkou v Aplikaci a textem jakýchkoli příloh k VOP.

18.7 SmileCar a Uživatel se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost potřebnou k řádnému plnění Smlouvy a poskytování Služby.

18.8 SmileCar vylučuje pro případ výkladu těchto VOP a/nebo Smlouvy použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku (připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první).

18.9 SmileCar a Uživatel se dohodli na způsobu uzavření dodatků ke Smlouvě tak, že je výslovně možné uzavřít dodatek(ky) ke Smlouvě v jiné formě, než v jaké byla uzavřena Smlouva samotná. Všechny tyto formy jsou považovány za platné. SmileCar a Uživatel prohlašují, že se seznámili s celými VOP a berou je na vědomí, což potvrzují uzavřením Smlouvy, a to výslovně včetně tohoto ustanovení.

18.10Kontaktní informace SmileCar:

18.10.1 Web:www.smilecar.com;

18.10.2 Telefon: uvedeno na Webu.

18.11 Součástí těchto VOP jsou následující přílohy:

18.11.2 Příloha č. 2: Ceník - PDF (198 Kb).

18.12 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 19.3.2017. Ujednání těchto VOP, z nichž vyplývá povinnost Pronajímatele nebo Uživatele k úhradě smluvní pokuty za porušení smluvní či zákonné povinnosti, nabývají účinnosti dne 1.5.2017, není-li v Aplikaci uvedeno datum pozdější. Tím není nijak dotčena odpovědnost Uživatele nebo Pronajímatele za škodu způsobenou v důsledku porušení smluvní či zákonné povinnosti i před tímto datem.